Chcem byť členom

Sme stranou všetkých ľudí, ktorých očakávania dodnes nesplnili etablované strany Slovenska, či už parlamentné, alebo mimoparlamentné strany, ktorých očakávania nesplnili politici pôsobiaci na politickej scéne desaťročia, ktorí nedokázali založiť stranu z vôle občanov, ale tzv. kúpením si politických strán a svoju činnosť opierajú o doterajších alebo minulých politikov, čo naša strana absolútne vylučuje. Strana slovenských patriotov vznikla z vôle viac ako desaťtisíc občanov SR, vznikla bez podpory médií, starých politikov a finančných skupín. Vstúpte do našej strany. Bude to aj Vaša strana. Nemôžeme Vám sľúbiť žiadne výhody, žiaden finančný profit. Môžeme Vám len sľúbiť čestné oslovenie – slovenský Patriot a žiadať Vašu podporu a spoluprácu v prospech nášho Slovenska.

Členom strany môže byť každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov a má
spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Žiadosť musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti. Členstvo v inej politickej strane alebo politickom hnutí vylučuje členstvo v strane Slovenský PATRIOT.

Vyplnenú prihlášku o prijatie za člena strany, prosím zašlite na adresu sídla strany.

Slovenský PATRIOT
Škultétyho 3
040 01 Košice

Po obdržaní vašej vyplnenej prihlášky Vám obratom zašleme informáciu o výške členského príspevku, informáciu o platobných podmienkach a lehote na zaplatenie členského príspevku.

Financovanie politickej strany Slovenský PATRIOT

Od začiatku myšlienky vzniku politickej strany Slovenský PATRIOT nám bolo všetkým jasné, že naše hodnoty a ciele nás predurčujú odlíšiť sa zásadným spôsobom od financovania iných politických strán. Od samotného vzniku sme odmietali oligarchov a tomu by sme sa radi vyhli aj v budúcnosti. Aj z tohto dôvodu sme Vám, milí podporovatelia, sympatizanti a členovia vďační za každý jeden peňažný aj nepeňažný príspevok. Aj vďaka Vašej podpore sa môžeme venovať rozvoju politickej strany, hľadaniu a realizácii riešení problémov života bežných ľudí na Slovensku.

Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 6 a 7 zák. č. 85/2005 Z.z. o politických stranách (ďalej len ako “zákon”). Prikladám zákon v prílohe.

Strana je povinná každoročne do 31. marca  zverejniť na svojej webovej stránke zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia tj viac ako 1246 EUR v tomto roku, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením.

Rok

Mesačná minimálna mzda

2021

623 €

V zozname strana uvedie výšku peňažného daru alebo členského príspevku, predmet a hodnotu nepeňažného daru alebo iného bezodplatného plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť strany, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla

Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie najviac do 300 000 eur v kalendárnom roku. Ak hodnota daru alebo iného bezodplatného plnenia od jedného darcu presiahne v kalendárnom roku 1 000 eur alebo ak hodnota iného bezodplatného plnenia je vyčíslená na doklade nad 1000 eur je potrebné vyhotoviť darovaciu zmluvu.

Všetkých si Vás dovoľujeme požiadať, že v prípade, ak by ste chceli strane prispieť a to či už peňažné, alebo nepeňažné plnenie nad 1.000 eur, prosím, aby ste v súvislosti s vyhotovením darovacej zmluvy a jej osobitnými náležitosťami kontaktovali pani podpredsedníčku, Mgr. Janku Tilňakovú tilnakova@slovenskypatriot.sk

Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana prijať od: 

 a) štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,

b) právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

c) právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

d) občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neinvestičných fondov, záujmových združení právnických osôb, združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom,

e) verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom,

f) fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

g) právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí,

h) fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie,

i) európskej strany a európskej nadácie.

Strana je povinná vyhotovovať výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok, kde je povinná viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 6 a 7 zákona. 

Ďakujeme

Zoznam darcov s hodnotou daru viac, ako 1.000 € za kalendárny rok 2021 :
Ing. Rudolf Huliak – 1200,- €

Zoznam darov v hodnote nižšej ako 1.000 € za kalendárny rok 2021 :
– 500 €
– 300€
– 500€
– 150 €
– 100€

Darovacia zmluva pre fyzickú osobu: DZ_PATRIOT_FO_2021

Darovacia zmluva pre právnickú osobu:DZ_PATRIOT_PO_2021