Hlavné programové ciele

SLOVENSKÝ PATRIOT – Strana pre reálne riešenia a skutky, ktorých zrkadlom bude výsledok našej práce.

Cieľom strany je naplnenie činnosti v týchto oblastiach:

volbyZmena volebného systému z pomerného na väčšinové

Strana Slovenský Patriot iste nie je sama, komu sa nepáči súčasný partokratický spôsob vedenia štátu, legitimizovaný hlavne terajším volebným systémom. Sme presvedčení, že najmä tento volebný systém „je zodpovedný“ za to, že volič je pre strany zaujímavý iba v čase prípravy a vykonávania volieb. Potom sa strany už len pretekajú medzi sebou v snahe zabezpečiť, aby oni, ich „majitelia“, im blízke skupiny, či sponzori, bohatli čo možno najrýchlejšie. Záujem voličov ich počas 4 ročného obdobia vládnutia zaujíma len do tej miery, aby im ich záujmy pomáhali napĺňať predovšetkým ako lacná pracovná sila. A čo je ešte horšie, hlas občana počas volebného obdobia nemá žiadnu váhu. Iste sa zhodneme, že vládnutie strán za ostatných 30 rokov neprinieslo žiadny všeobecný prospech. Ba práve naopak, mnoho z toho čo naši rodičia a najmä starí rodičia desaťročia predtým neľahko budovali, nám už nepatrí. Prestali sme byť sebestační (najmä v potravinách), zničili a rozkradli sa dovtedy fungujúce podniky. Tie sa z veľkej väčšiny stali majetkom „strategických investorov“, ktorí často konajú skôr ako zlodeji. Spravidla sídlia v zahraničí a tak naša lacná pracovná sila vytvára zisky pre zahraničie. To sa deje v bankách, montovniach automobilov, zaberajúcich často najúrodnejšiu pôdu, ktorá nás roky živila, v hypermarketoch, atď. A najhoršie na tom je, že volič to počas 4 rokov nemá šancu zmeniť, lebo rozhodujú ľudia, ktorí sa dostali k moci na základe volieb.

Strana Slovenský Patriot to chce zmeniť. Ak bude vo voľbách úspešná, zaväzuje sa zmeniť terajší pomerný volebný systém na väčšinový. Aby volič namiesto strán mohol voliť osobnosti, ktoré potom bude mať možnosť aj kontrolovať a vyvodzovať zodpovednosť.

Aby sa zmena súčasného partokratického vládnutia mohla vykonať čo najskôr, zaväzujeme sa, že v prípade dostatočného počtu mandátov v parlamente presadíme čo najrýchlejšie zmenu volebného zákona a súvisiacich zákonov tak, aby po ich prijatí (cca do jedného roka) mohli byť vypísané nové voľby, kde budú už volené osobnosti.

Asi každého zaujíma čo by mal nový volebný systém priniesť, aké budú volebné pravidlá. Aby sa dosiahlo vládnutie v prospech väčšiny obyvateľstva našej krajiny chceme, aby nový volebný zákon a súvisiace zmeny v iných zákonoch garantovali predovšetkým toto:

  • miesto jedného volebného obvodu, ktorý máme teraz, sa vytvorí viac volebných obvodov, ktorých veľkosť bude záležať najmä od hustoty obyvateľstva, ale aj geografických podmienok. Ideálne – vytvoriť toľko volebných obvodov, koľko bude v parlamente poslancov (rozhodne chceme ich terajší počet znížiť);

  • do parlamentu budú môcť kandidovať, okrem nominantov politických strán, aj nezávislé osobnosti ktoré splnia zákonné kritériá, vrátane včasného predloženia petície s príslušným počtom podpisov občanov požadujúcich ich kandidatúru;

  • občan bude môcť kandidovať len v tom volebnom obvode, v ktorom bude mať trvalý pobyt nie menej ako 5 rokov. Lebo len taký človek, ktorý býva v regióne, môže poznať jeho potreby, „bolesti“ prezentovať a presadzovať vôľu a záujmy ľudí s ktorými bude často v prirodzenom kontakte;

  • v novozvolenom parlamente bude potom prebiehať súperenie myšlienok, názorov, nie sily politických strán (ktorá je paradoxne odvodená počas celých 4 rokov od podpory voličov, ktorú mali strany v dňoch volieb) a už vôbec nie ich sponzorov. (Poslanec v rokovacej sále pred hlasovaním už nikdy nebude pozerať na zástupcu politickej strany – „bossa“ ako mu „doporučí“ hlasovať);

  • výška poslaneckých platov už nebude závisieť od vôle poslancov, ale od priemerného zárobku občanov SR. Ak bude priemerný zárobok na Slovensku rásť, budú rásť aj odmeny poslancov. Ak ale bude klesať, znížia sa aj poslanecké platy;

  • akékoľvek peňažné sumy bude musieť prijímať poslanec len cez jeden účet;

  • nadobúdanie iného majetku (dary, výhry, dedičstvo…) bude musieť raz ročne zverejniť tak, aby jeho majetkové pomery mohli voliči kontrolovať;

Pokiaľ teda chceme, aby už samotný systém garantoval, že v parlamente sa budú riešiť okrem straníckych, nadregionálnych aj regionálne problémy tak, aby boli na prospech väčšine, nie iba straníckym bossom či oligarchom, potom považujeme zmenu volebného systému za nutnosť. Volič by mal mať možnosť nielen hodnotiť plnenie predvolebných sľubov ale v prípade, že poslanec nebude pracovať v súlade s tým čo sľúbil, musí mať možnosť vyžadovať aj jeho zodpovednosť. Tiež poslanec si musí od samotného počiatku uvedomovať, že nebude môcť celé volebné obdobie len plano rečniť v parlamente ale, že hrubá chyba môže znamenať jeho rýchly odchod z politickej scény. A to už v okamihu, keď sa rozhodne kandidovať.

ekologiaEkologicky čisté a zelené Slovensko

Budovanie ekologicky čistého, zeleného Slovenska s ohľadom na potreby ľudí.
Prírodné bohatstvo, nerastné suroviny, liečivé zdroje prírody, vodné toky a jaskyne, sú vo vlastníctve Slovenskej Republiky. Slovenský národ si musí chrániť a trvale-udržateľným spôsobom zveľaďovať toto bohatstvo ako dedičstvo v prospech nasledujúcich generácií. Čistá voda, vzduch, polia a lesy sú život. Opak znamená pomalé a bolestné umieranie. Toto naše prírodné bohatstvo musí byť chránené ako bohatstvo strategické, majúce vplyv na nasledujúci opätovný rozvoj poľnohospodárstva, lesníctva, zdravých potravín a zastrešenie tými akreditovanými inštitúciami, ktoré v tejto oblasti pôsobia dlhodobo, samozrejme za výdatnej pomoci neziskových organizácií a iných združení a nie naopak. Nevyhneme sa stratégii Európy byť do roku 2050 uhlíkovo neutrálnym kontinentom, ktorý efektívne využíva svoje zdroje, predovšetkým vodu, lesy a v súčasnosti úhorom ležiacu poľnohospodársku pôdu. Toto si bude vyžadovať citlivý postup pri hľadaní riešení bez drastických dopadov na pracovné príležitosti, vlastnícke práva občanov, za predpokladu minimalizovania zásahov cudzích korporácií a nadnárodných spoločností do využívania týchto zdrojov. Našou prvoradou úlohou je zamerať sa na všetky dlhodobé environmentálne záťaže, ktoré sme zdedili, pretože stavať zelené Slovensko musíme jedine na čistých základoch.
Jednotlivé konkrétne riešenia zverejníme v nami navrhovanej koncepcii spoločného rozvoja stratégie budovania Zeleného Slovenska v rámci smerovania enviro-politiky EU.

socialnaspravodlivosťBoj proti korupcií, sociálna spravodlivosť a prosperita

Predovšetkým podpora malého a stredného podnikania vo všetkých oblastiach verejného života zabezpečí nie len vysoký zdroj príjmov do hrubého domáceho produktu, ale aj zamestnanosť, rozvoj pracovných príležitostí ide ruka v ruke so zlepšením sociálneho postavenia občanov. Zvyšovanie životnej úrovne občanov však musí brať do úvahy najmä to, aby sa príjmy štátu spravodlivo prerozdelili aj pre tých, ktorí nie sú schopní z rôznych dôvodov zúčastniť sa pracovného procesu. Ide predovšetkým o občanov v dôchodkovom veku, občanov so zníženou práceschopnosťou, ktorí v súčasnosti nedosahujú dôstojnú životnú úroveň. Princíp solidarity úspešných a bohatých, s tými ktorí v takomto postavení nie sú, musí byť prioritou pre sociálne-spravodlivé Slovensko. Jednou z ciest riešenia je aj znižovanie daní, zjednodušenie daňového systému (digitalizácia) u malých a stredných podnikoch, zavedenie transparentného systému kontroly a efektivity prerozdeľovania štátnych dotácii v jednotlivých odvetviach národného hospodárstva.

digitalnyvekSlovensko pripravené na digitálny vek

Digitalizácia je nevyhnutnou podmienkou prosperity Slovenska. Digitálne zručnosti a digitálnu komunikáciu by mal zvládnuť každý občan Slovenskej republiky. Preto je potrebné venovať pozornosť občanom v dôchodkovom veku, ľudí žijúcich v marginalizovaných častiach Slovenska, jednoducho vo všetkých oblastiach spoločenského života občana a preto investovať finančné prostriedky do jeho vzdelávania. Digitalizácia a umelá inteligencia však musí slúžiť človeku a nie naopak.

bojprotiextremizmuBoj proti všetkým formám extrémizmu a hnutiam smerujúcim k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd.

Slovensko sa v minulosti na veľmi krátke obdobie, a to hlavne pod vplyvom a nátlakom našich súčasných západných priateľov, stalo štátom s prvkami fašizmu a antisemitizmu. Drvivá časť slovenského národa sa s tým nestotožnila. Svoju vôľu nebyť v područí fašistických a nacistických štátov prejavila v Slovenskom Národnom Povstaní. O tom svedčí aj fakt, že sme na poprednom mieste ( vzhľadom na počet obyvateľov) honosiacim sa vyznamenaním spravodlivý medzi národmi pri záchrane našich židovských spoluobčanov. Tieto naše tradície civilizovaného národa majúceho prirodzený rešpekt pre ľudské práva a slobody kohokoľvek, musíme jednoznačne chrániť.

kulturaÚcta ku kultúrnym tradíciám a rodnému jazyku národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenska

Tieto dva body je možné dosiahnuť len tak, že si budeme chrániť ústavu Slovenskej republiky, chrániť jej preambulu, spočívajúcu v cyrilometodejských tradíciách , chrániť ústavu v rešpektovaní manželstva ako manželstva muža a ženy a nedopustiť, aby ktokoľvek v tomto smere pokúšal ústavu SR zmeniť. Tak ako hodláme chrániť ústavu SR, naše nerastné bohatstvo, naše kultúrne tradície je našou povinnosťou vychovávať mladú generáciu k Patriotizmu. Patriotom je každý občan bez ohľadu na jazyk, etnickú príslušnosť, národnosť, ktorý má pozitívny vzťah k svojej zemi, regiónu kde sa narodil, kde žili jeho rodičia, jeho prarodičia.

suverennepostavenieSuverénne postavenie Slovenska v európskom spoločenstve suverénnych národných štátov

Sme za spoločenstvo suverénnych nezávislých národných štátov v Európe a tieto záujmy budeme tvrdo obhajovať prostredníctvom svojich zástupcov v Európskom parlamente. Budeme vyvíjať úsilie o reformu a transformáciu politiky EU.

tradiciaPosilňovať a chrániť tradičné kultúrne hodnoty Slovenska a pamäť národa

Každý štát, ktorý akýmkoľvek spôsobom vojnový konflikt podporuje, na vojnovom konflikte sa podieľa, alebo ho začal, je povinný načas vojny prijať vojnových utečencov, predovšetkým ženy, deti, starcov. My ako Slovenská republika sme žiadny vojenský konflikt nezačali, nepodieľali sa na ňom a preto nie je našou povinnosťou ani prijať utečencov pred vojnovým konfliktom. POVINNOSŤ jednoducho nemáme…

Pokiaľ sa týka ekonomických migrantov, ktorí utekajú z vlastných štátov, z dôvodu zničenej a zdevastovanej ekonomiky, predovšetkým z afrických krajín, bývalých kolónií západných štátov, tak sú povinní ich prijať štáty, ktoré im takýto ekonomický úpadok spôsobili. Slovensko nikdy nemalo kolónie, ba skôr naopak my sme vždy tieto africké krajiny podporovali a nie drancovali a preto nemáme povinnosť ekonomických utečencov prijímať. (Práve preto sa nám západ pokúša nanucovať svoje kvóty)
Pokiaľ sa týka žiadateľov o azyl, sme civilizovaná krajina , právo o azyl má u nás možnosť požiadať každý, avšak musí prebehnúť riadne azylové konanie a musí sa preukázať, či žiadosť o azyl je dôvodná… Pokiaľ vieme SR udelila azyl len niekoľkým ľuďom z titulu politického azylu, čiže v tom problém nevidíme.

Pokiaľ chce niekto navštíviť našu krajinu ako turista, alebo sa chce vzdelávať na našich školách , ma dvere otvorené, veď prečo nie. Nechá tu finančné prostriedky, oboznámi sa s našou krajinou, doma môže propagovať naše vzdelanie, našu kultúru, náš spôsob života, a je jedno či ide o bieleho, čierneho, šikmookého a podobne.

Kto nezákonne vkročí na naše územie a nespĺňa vyššie citované musí sa vrátiť na územie štátu, z ktorého prišiel.

pravodieteteRešpektovať prirodzené právo dieťaťa na otca a matku.

Zakotviť práva LGBT menšín tak, aby nebolo narušené právo dieťaťa na otca a matku a bolo garantované manželstvo ako jedinečný zväzok medzi ženou a mužom. Každé dieťa má prirodzené právo na svojho Otca a na svoju Matku. Každý rodič má povinnosť toto právo dieťaťu zabezpečiť. Rešpektovať a chrániť Ústavu SR v zmysle čl. 41 ods.1 Ústavy SR.

ochranapravspotrebitelovOchrana práv spotrebiteľov 

Spotrebiteľom je každá fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

Keď teda nakupujeme výrobky a sú nám poskytované služby, pričom nekonáme tak ako podnikatelia, sme spotrebiteľmi. A vzťahuje sa na nás ochrana spotrebiteľa.  

Táto téma je blízka predsedovi strany Slovenský PATRIOT, JUDr. Miroslavovi Radačovskému. Ako poslanec Európskeho parlamentu je členom Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO). O jeho veľkom záujme o túto tému svedčí aj vysoký počet otázok na písomné zodpovedanie adresované Európskej komisii.   

Mnohí členovia politického zoskupenia sa roky aktívne venujú ochrane spotrebiteľa. To je aj dôvodom, prečo sa tejto téme budeme intenzívne venovať aj v budúcnosti. 

Jedným z cieľov našej činnosti je zvýšiť povedomie o právach spotrebiteľov. Tieto chceme realizovať najprv prostredníctvom pravidelných a bezplatných prednášok (konaných online aj vzhľadom na súčasnú situáciu) určených občianskym združeniam, ktorých predmetom je ochrana práv spotrebiteľov, ďalej širokej verejnosti, ale i advokátom. Tak, ako tomu bolo v minulosti, prednášky určené širokej verejnosti sú spojené aj s bezplatným právnym poradenstvom. 

Následne je našou víziou zaviesť vzdelávanie v oblasti ochrany spotrebiteľa aj do škôl. Táto iniciatíva starostlivosti o vzdelanie našej mládeže aj v tejto oblasti sa nám pomaly, pomaličky napĺňa a prvé krôčky sa nám darí realizovať v Košiciach.