Stanovy politickej strany
Slovenský PATRIOT

HLAVA I.

Základné ustanovenia

Článok 1
Názov strany

1. Názov politickej strany je Slovenský PATRIOT (ďalej len „strana“).

HLAVA II.

Program strany, ciele činnosti, členstvo

Článok 1
Program a ciele činnosti

1. Program strany tvoria tieto hlavné oblasti:
a) Ekologicky čisté a zelené Slovensko
b) Sociálna spravodlivosť a prosperita
c) Slovensko pripravené na digitálny vek
d) Boj proti pravicovému extrémizmu, xenofóbii, prejavom fašizmu a všetkým hnutiam smerujúcim k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd,
e) Suverénne postavenie Slovenska v európskom spoločenstve suverénnych národných štátov
f) Posilňovať a chrániť tradičné kultúrne hodnoty Slovenska a pamäť národa
g) Úcta ku kultúrnym tradíciám, rodnému jazyku, národnostných menšín, etnických skupín žijúcich na území Slovenska
h) Rešpektovať prirodzené právo dieťaťa na otca a matku
2. Medzi základné ciele strany patrí najmä sociálna spravodlivosť a prosperita, slušné a úspešné Slovensko v rámci spoločenstva nezávislých národných štátov, ekologicky čisté Slovensko, ochrana tradičných kultúrnych hodnôt Slovenska. Strana svoje všeobecné ciele konkretizuje vo svojich interných predpisoch.

Článok 2
Podmienky vzniku členstva

1. Členom strany môže byť každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.
2. Písomná žiadosť o prijatie za člena strany sa zasiela na sídlo strany. Žiadosť musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti.
3. Členstvo v inej politickej strane alebo politickom hnutí vylučuje členstvo v strane.
4. V písomnej prihláške žiadateľa musia byť uvedené, okrem iných, tieto informácie: meno a priezvisko, dátum narodenia a rodné číslo, trvalé bydlisko, vzdelanie, povolanie / zamestnávateľ, záujmy, ostatné odborné spôsobilosti a znalosti žiadateľa o členstvo, ktorými môže prispieť k naplneniu programových cieľov strany, čestné vyhlásenie žiadateľa o jeho občianskej a trestnoprávnej bezúhonnosti a o tom, že ku dňu podania prihlášky nie je členom žiadnej inej politickej strany alebo hnutia, o jeho súhlase so stanovami a s programom strany a o skutočnosti, že spĺňa všetky podmienky, ktoré pre členstvo v politickej strane vyžaduje zákon, kontakt /tel. č., mobil, fax, e-mail/.
5. Prihlášku prerokuje a v prípade jej schválenia registráciu člena vykoná okresná organizácia strany; ak nie je zriadená, tieto kompetencie vykonáva Predsedníctvo.
6. Postup pri prijímaní a pri registrácii za členov strany podrobne upraví smernica strany.

Článok 3
Zánik členstva

1. Členstvo v strane zaniká:
a. úmrtím člena,
b. písomným oznámením o vystúpení zo strany, a to dňom doručenia príslušnej okresnej organizácii alebo Predsedníctvu, ak okresná organizácia nie je zriadená,
c. vstupom do inej politickej strany alebo politického hnutia, a to dňom vzniku členstva,
d. vylúčením zo strany.
2. O vylúčení člena zo strany rozhoduje predsedníctvo. Dôvody vylúčenia sú nasledovné:
• právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin, ak nebol zahladený,
• predloženie nepravdivého čestného vyhlásenia žiadateľa o členstvo v strane o jeho občianskej a trestnoprávnej bezúhonnosti,
• konanie člena strany, ktoré poškodzuje dobré meno strany alebo postavenie strany alebo je v príkrom rozpore s programovými cieľmi a stanovami strany,
• o kandidatúra člena na verejnú funkciu na kandidátnej listine inej politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí alebo ako nezávislý kandidát bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného orgánu strany, ktorý je oprávnený schvaľovať kandidátne listiny na verejné funkcie,
Dôvody zániku členstva zo zákona sú :
o zmena trvalého pobytu mimo územia SR,
o obmedzenie spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu
o stratou občianstva SR alebo občianstva iného členského štátu Európskej únie, a to dňom straty.
3. Rozhodnutie o vylúčení zo strany musí byť písomne odôvodnené a doručené členovi. Rozhodnutie sa doručuje prostredníctvom pošty, zásielka sa považuje za doručenú aj dňom odopretia jej prijatia. Zásielka sa považuje za doručenú aj prostredníctvom e-mailovej komunikácie, ak člen potvrdí jej prijatie potvrdzujúcim mailom. Proti rozhodnutiu o vylúčení zo strany má člen právo sa odvolať do 15 kalendárnych dní od doručenia rozhodnutia o vylúčení doručením odvolania revíznej komisii. Odvolanie má odkladný účinok.

Článok 4
Prerušenie a pozastavenie členstva

1. Členstvo v strane môže byť prerušené na základe písomnej žiadosti člena o prerušenie členstva (zo zdravotných alebo závažných osobných dôvodov na žiadateľom uvedené obdobie) doručenej príslušnej krajskej organizácii strany, ak je zriadená. Inak žiadosť doručuje Predsedníctvu. O žiadosti o prerušenie členstva rozhoduje príslušná krajská organizácia strany, ak je zriadená inak rozhoduje predsedníctvo. V prípade, ak odpadnú dôvody, pre ktoré požiadal člen o prerušenie členstva, oznámi písomne túto skutočnosť príslušnej krajskej organizácii strany, ak je zriadená inak predsedníctvu, pričom sa členstvo obnovuje dňom doručenia tohto oznámenia. Počas prerušenia členstva nesmie takýto člen strany kandidovať na verejnú funkciu na kandidátnej listine inej politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí alebo ako nezávislý kandidát, a to bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného orgánu strany, ktorý je oprávnený schvaľovať kandidátne listiny na verejné funkcie. Počas prerušenia členstva zaniká členovi členstvo v orgánoch strany a člen nemôže byť volený do orgánov strany.
2. Členstvo v strane je pozastavené vždy, keď je člen strany ustanovený do štátnej alebo verejnej funkcie, pri ktorej všeobecne záväzný právny predpis vylučuje členstvo v politickej strane alebo hnutí. Počas pozastavenia členstva zaniká členovi členstvo v orgánoch strany a člen nemôže byť volený do orgánov strany.

Článok 5
Práva a povinnosti členov

1. Člen strany má právo najmä:
• voliť a byť volený, alebo menovaný do orgánov strany spôsobom ustanoveným týmito stanovami,
• byť navrhnutý a volený za kandidáta strany na volebné ústavné funkcie a funkcie do orgánov územnej samosprávy,
• spolupracovať na príprave dokumentov strany, predkladať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti a programu strany ktorémukoľvek orgánu strany,
• na všetky informácie a účasť na slobodnej diskusii o všetkých otázkach činnosti strany,
• obracať sa na ktorýkoľvek príslušný orgán strany s politickými a organizačnými otázkami a má právo na odpoveď do ôsmich týždňov,
• byť podporovaný v činnostiach, ktoré koná v záujme strany a v súlade s jej stanovami a programom,
• slobodne vyjadrovať svoje názory na činnosť strany a na prácu jednotlivých funkcionárov strany,
• zúčastniť sa na rokovaní straníckych orgánov pokiaľ prerokovávajú jeho záležitosti súvisiace so zánikom jeho členstva v strane,
• prerušiť členstvo spôsobom ustanoveným týmito stanovami,
• ukončiť členstvo v strane spôsobom ustanoveným týmito stanovami.
2. Člen strany má povinnosť:
• dodržiavať a presadzovať základné princípy programu strany a stanovy strany,
• zodpovedne si plniť povinnosti vyplývajúce z volených alebo dobrovoľných funkcií, ktoré prijal,
• oznamovať okresnej organizácii všetky zmeny týkajúce sa jeho osobných údajov za účelom ich evidencie; ak okresná organizácia nie je zriadená, údaje oznamuje Predsedníctvu,
• vedome neohrozovať záujmy strany pri plnení jej programových cieľov.

HLAVA III.

Organizačná štruktúra strany, orgány strany, ich kreácia a právomoci

Článok 1
Organizačná štruktúra strany

1. Predseda
2. Podpredsedovia
3. Snem
4. Predsedníctvo
5. Revízna komisia
6. Rozhodcovská komisia

Článok 2
Predseda

1. Predseda strany je štatutárnym orgánom strany. Zastupuje stranu dovnútra i navonok.
2. Predsedu strany volí a odvoláva Snem strany .
3. Do právomoci a povinnosti predsedu patrí aj:
• zvolávať a viesť zasadnutia predsedníctva,
• predkladať snemu správu o politickej činnosti strany,
• predkladať personálne návrhy, ktoré patria do schvaľovacej pôsobnosti predsedníctva,
• reprezentovať stranu doma a v zahraničí,
• koordinovať vnútropolitické a zahraničnopolitické aktivity strany,
• predkladať snemu personálne návrhy na voľbu a odvolanie generálneho manažéra strany.
4. V čase neprítomnosti predsedu strany vykonáva pôsobnosť predsedu strany ním poverený podpredseda v rozsahu splnomocnenia so súhlasom predsedníctva.

Článok 3
Podpredsedovia strany

1. Podpredsedovia strany sú členmi predsedníctva.
2. Podpredsedovia na základe uznesenia predsedníctva koordinujú vnútropolitické a zahraničnopolitické aktivity v rámci zverenej oblasti.
3. Podpredsedovia sú dvaja. V čase neprítomnosti predsedu strany vykonáva pôsobnosť predsedu strany ním poverený podpredseda v rozsahu splnomocnenia, pričom k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany pripojí svoj podpis a presné označenie funkcie v Predsedníctve strany.
4. Podpredsedovia môžu konať v mene strany na základe plnej moci, ktoré im udeľuje predseda v stanovenom rozsahu.

Článok 4
Snem

1. Snem je najvyšším orgánom strany, ktorý má najmenej 27 členov.
2. Snem ako najvyšší orgán strany určuje strategickú vnútropolitickú líniu a zahraničnopolitickú orientáciu strany. Delegátmi snemu s hlasovacím právom sú riadni členovia strany delegovaní spôsobom uvedeným v organizačnom poriadku strany.
3. Snem strany zvoláva Predsedníctvo strany najmenej raz za dva roky.
4. Snem strany rozhoduje najmä o:
• zmenách stanov strany,
• voľbe a odvolaní členov Predsedníctva strany,
• voľbe a odvolaní predsedu strany,
• voľbe a odvolaní podpredsedov strany,
• voľbe a odvolaní generálneho manažéra strany,
• voľbe a odvolaní členov Revíznej komisie,
• voľbe a odvolaní členov Rozhodcovskej komisie,
• programe a politike strany,
• zrušení strany dobrovoľným zrušením, zlúčením s inou politickou stranou a politickým hnutím,
• vymenovaní likvidátora v prípade rozhodnutia o zrušení strany dobrovoľným zrušením,
• o ďalších otázkach podľa schváleného programu snemu a o záležitostiach, ktoré patria do jeho výlučnej právomoci podľa zákona.
5. Ak je predmetom rokovania snemu voľba členov orgánu strany alebo voľba funkcionára strany, funkčné obdobie doterajších členov orgánu strany alebo funkcionára strany končí zvolením nových členov orgánov strany alebo funkcionára strany; to neplatí pre funkciu člena štatutárneho orgánu.
6. Snem je uznášaniaschopný, ak je prítomná nadpolovičná väčšina delegátov snemu.
7. Snem rozhoduje uznesením. Uznesenie snemu je prijaté, ak za návrh súhlasne hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných delegátov snemu.
8. Každý delegát Snemu hlasuje rovnakým počtom hlasov. Delegát Snemu je vylúčený z hlasovania o veci, ak prejednával alebo rozhodoval tú istú vec ako člen Rozhodcovskej komisie alebo ako člen Revíznej komisie.
9. Zo zasadnutí Snemu strany sa vyhotovuje zápisnica v písomnej forme.

Článok 5
Predsedníctvo

1. Predsedníctvo je výkonným orgánom strany a má najmenej 9 členov.
2. Členom predsedníctva je vždy predseda, podpredsedovia a generálny manažér, ktorí sú členmi Predsedníctva z titulu výkonu svojej funkcie. Ostatných členov Predsedníctva volí a odvoláva Snem strany.
3. Na rokovanie Predsedníctva strany môžu byť na základe rozhodnutia predsedu strany prizvaní krajskí predsedovia, okresní predsedovia a iní účastníci.
4. Predsedníctvo je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jeho členov.
5. Predsedníctvo rozhoduje uznesením nadpolovičnou väčšinou prítomných členov. V prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu. V prípade jeho neprítomnosti je rozhodujúci hlas zastupujúceho podpredsedu, ak jeho splnomocnenie takéto ustanovenie obsahuje.
6. Predsedníctvo najmä:
• zvoláva zasadnutie snemu,
• určuje postup pri plnení programových cieľov a programu strany,
• schvaľuje na návrh predsedu strany vznik tieňovej vlády, resp. ministerského klubu,
• rozhoduje na návrh predsedu strany o zostavení kandidátnej listiny strany pre voľby do NR SR a pre voľby do Európskeho parlamentu,
• schvaľuje zmenu a ukončenie platnosti koaličnej zmluvy uzatvorenej na základe výsledkov volieb do NR SR,
• schvaľuje kandidátov strany na obsadenie ústavných funkcií a vyslovuje nedôveru verejným funkcionárom a nominantom strany vo verejnej alebo inej funkcii,
• schvaľuje interné predpisy strany,
• schvaľuje návrh rozpočtu strany na príslušný kalendárny rok, ročnú účtovnú závierku a výročnú správu,
• volí a odvoláva krajských predsedov a okresných predsedov,
• rozhoduje o vytvorení poradných orgánov strany,
• rozhoduje o vylúčení toho člena zo strany, ktorý ako zvolený kandidát strany do NR SR alebo do Európskeho parlamentu nevstúpi alebo vystúpi z poslaneckého klubu, alebo svojím konaním poškodzuje dobré meno strany alebo postavenie strany, alebo je v príkrom rozpore s programovými cieľmi a stanovami strany,
• rozhoduje o všetkých záležitostiach strany, pokiaľ nie sú právnymi predpismi a týmito stanovami vyhradené do pôsobnosti iných orgánov.

Článok 6
Revízna komisia

1. Revízna komisia má 3 členov, ktorých volí Snem strany na funkčné obdobie 5 rokov. Člen Revíznej komisie nemôže byť členom Rozhodcovskej komisie ani členom Predsedníctva.
2. Revízna komisia je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov. Rozhodnutie Revíznej komisie je prijaté, ak zaň súhlasne hlasovalo nadpolovičná väčšina prítomných.
3. Revízna komisia najmä dohliada na hospodárnosť a efektívnosť vynakladania finančných prostriedkov a nakladania s majetkom strany. Revízna komisia preskúmava ročnú účtovnú závierku, výročnú správu a predkladá svoje vyjadrenie Predsedníctvu strany a zároveň riadi a kontroluje hospodárenie s majetkom a finančnými prostriedkami aktivít okresných a krajských organizácií.
4. Členovia Revíznej komisie sú oprávnení nahliadať do všetkých dokladov a záznamov týkajúcich sa činnosti strany a kontrolovať, či účtovné záznamy sú vedené v súlade so skutočnosťou, či sa činnosť strany uskutočňuje v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, stanovami a internými predpismi strany.
5. Je povinná upozorniť Predsedníctvo strany na zistené nedostatky a podávať návrhy na ich odstránenie.
6. Členstvo v revíznej komisii je nezlučiteľné s členstvom v ostatných orgánoch strany.

Článok 7
Rozhodcovská komisia

1. Rozhodcovská komisia má 3 členov, ktorých volí Snem. Člen Rozhodcovskej komisie nemôže byť členom Revíznej komisie ani členom Predsedníctva.
2. Rozhodcovská komisia je uznášaniaschopná, ak sú prítomní všetci jej členovia. Rozhodnutie Rozhodcovskej komisie je prijaté, ak zaň súhlasne hlasovali všetci.
3. Rozhodcovská komisia je povinná upozorniť Predsedníctvo strany na zistené nedostatky a podávať návrhy na ich odstránenie.
4. Členstvo v Rozhodcovskej komisii je nezlučiteľné s členstvom v ostatných orgánoch strany.
5. Za výkon svojej činnosti Rozhodcovská komisia zodpovedá snemu strany.
6. Jednotlivé orgány a členovia strany majú povinnosť poskytovať Rozhodcovskej komisii pri jej činnosti potrebnú súčinnosť.
7. Rozhodcovská komisia najmä:
a) rozhoduje spory v rámci strany,
b) podáva záväzný výklad stanov strany v prípade sporov medzi orgánmi a členmi strany, medzi členmi strany navzájom, alebo medzi orgánmi strany navzájom.

Článok 8
Krajská organizácia

1. Krajská organizácia je organizačným stupňom strany na úrovni kraja. Územný obvod krajskej organizácie je totožný s územným obvodom kraja.
2. Krajská organizácia nemá právnu subjektivitu. Nemôže samostatne nadobúdať v mene strany majetok, následne s ním hospodáriť a nakladať s ním, prípadne nadobúdať iné majetkové práva.
3. Organizáciu a činnosť krajskej organizácie podrobne upravuje štatút v súlade s Organizačným poriadkom krajskej organizácie strany.
4. Najvyšším orgánom krajskej organizácie je krajská rada. Krajská rada zabezpečuje výkon regionálnej politiky. Krajskú radu tvoria okresní predsedovia a krajský predseda.
5. Krajský predseda je výkonný a politický predstaviteľ strany na úrovni kraja. Za svoju činnosť zodpovedá Predsedníctvu strany. Krajský predseda zodpovedá za politickú koordináciu činnosti okresných predsedov a za nerušený výkon politiky strany na úrovni kraja. Krajský predseda podáva návrh na menovanie a odvolanie podpredsedu krajskej rady Predsedníctvu.
6. Krajského predsedu volí a odvoláva Predsedníctvo strany.
7. Krajský predseda koná a podpisuje v mene strany iba v rozsahu jeho oprávnenia uvedeného v písomnom plnomocenstve udelenom predsedom strany.
8. Predsedníctvo na návrh krajského predsedu volí a odvoláva podpredsedu krajskej rady z členov krajskej rady.
9. Zasadnutie krajskej rady zvoláva a vedie krajský predseda, za jeho neprítomnosti poverený podpredseda krajskej rady. Krajská rada zasadá najmenej raz mesačne. Ak o zvolanie zasadnutia krajskej rady požiada písomne 1/2 jej členov, je krajský predseda povinný bezodkladne zvolať zasadnutie krajskej rady.
10. Krajská rada je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Rozhoduje uznesením, ktoré musí byť prijaté nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov krajskej rady. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje žreb. Krajská rada prijíma politickú stratégiu kraja. Krajská rada schvaľuje na návrh krajského predsedu kandidátku pre voľby do zastupiteľstva VÚC a kandidáta na predsedu VÚC.
11. Vzhľadom na osobitné postavenie miest Bratislava a Košice schvaľuje Krajská rada Bratislavského a Košického kraja na návrh krajského predsedu kandidáta na primátora a kandidátov na poslancov do mestského zastupiteľstva v mestách Bratislava a Košice.
12. Krajská rada rozhoduje o vylúčení toho člena zo strany, ktorý ako zvolený kandidát strany za predsedu VÚC alebo za poslanca zastupiteľstva VÚC svojím konaním poškodzuje dobré meno strany alebo postavenie strany, alebo je v príkrom rozpore s programovými cieľmi a stanovami strany.
13. Kontrolu hospodárenia s majetkom a finančnými prostriedkami strany na úrovni krajskej a okresnej organizácie strany vykonáva Revízna komisia. Krajský predseda spoluvytvára regionálnu politiku. Vytvára a riadi krajské odborné sekcie.

Článok 9
Okresná organizácia

1. Okresná organizácia je organizačným stupňom strany na úrovni okresu. Územný obvod okresnej organizácie strany je spravidla totožný s územným obvodom okresu podľa územnosprávneho usporiadania SR. Vznik okresnej organizácie schvaľuje Predsedníctvo strany na návrh krajskej rady.
2. Predsedníctvo strany môže rozhodnúť o zlúčení, splynutí a zániku okresných organizácií. Organizáciu a činnosť okresnej organizácie podrobne upravuje v súlade s Organizačným poriadkom strany Štatút okresnej organizácie strany. Štatút nadobudne platnosť po schválení krajskou radou.
3. Okresná organizácia nemá právnu subjektivitu. Nemôže nadobúdať v mene strany majetok, následne s ním hospodáriť, prípadne nadobúdať iné majetkové práva.
4. Okresná organizácia môže vzniknúť, ak je v okrese najmenej 20 členov strany.
5. Predseda a podpredsedovia pripravujú komunálnu politiku, politiku v oblasti štátnej správy a samosprávy.
6. Za účelom realizácie programu a politiky strany na území okresu sa zriaďujú kluby strany. Kluby strany v meste, v obci, v mestských častiach a v iných sídelných celkoch vytvárajú priestor pre stretávanie členov, aktivistov a sympatizantov strany. Zriadenie jednotlivých klubov, menovanie a odvolávanie ich vedúcich členmi jednotlivých klubov schvaľujú predseda a podpredseda okresnej organizácie.
7. Okresný predseda je menovaný a odvolávaný Predsedníctvom strany.
8. Okresného predsedu volí na funkčné obdobie 5 rokov Predsedníctvo strany.
9. Okresný predseda spoluvytvára regionálnu politiku v okrese, je politickým reprezentantom strany v okrese. Okresný predseda je členom krajskej rady. Okresný predseda koná a podpisuje v mene strany iba v rozsahu jeho oprávnenia uvedeného v písomnom plnomocenstve udelenom predsedom strany. Za svoju činnosť Okresný predseda zodpovedá Predsedníctvu strany.

HLAVA IV.

Zásady hospodárenia strany

Článok 1

1. Príjmami strany môžu byť len:
a) príjmy z členských príspevkov,
b) príjmy z darov a iných bezodplatných plnení,
c) príjmy z dedičstva,
d) príjmy z predaja alebo prenájmu jej hnuteľného majetku alebo nehnuteľností,
e) príjmy z úrokov z vkladov jej prostriedkov v bankách,
f) podiely na zisku z podnikania obchodných spoločností,
g) výnosy z cenných papierov verejne obchodovateľných na verejnom trhu,
h) príjmy z pôžičiek a úverov,
i) príspevky zo štátneho rozpočtu,
j) iné príjmy z právnych vzťahov a plnení povinností podľa osobitných predpisov.
2. Strana vedie podvojné účtovníctvo podľa osobitného predpisu.
3. Strana zodpovedá za svoje záväzky celým svojím majetkom. Členovia strany za záväzky strany ani nezodpovedajú, ani neručia.

HLAVA V.

Článok 1
Zrušenie a zánik strany

1. Strana sa zrušuje:
a) dobrovoľným zrušením,
b) zlúčením s inou stranou,
c) vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku,
d) právoplatným rozhodnutím súdu v trestnom konaní,
e) právoplatným rozhodnutím správneho súdu o rozpustení strany alebo
f) z iných dôvodov podľa zákona.
2. Po zrušení strany môžu orgány strany, ak ich právomoc neprešla na právneho nástupcu alebo likvidátora, vykonávať iba pôsobnosť súvisiacu so zrušením strany.
3. Na likvidáciu strany sa primerane použije osobitný predpis.
4. Majetkový zostatok, ktorý vyplynie z likvidácie majetku a zo záväzkov v prípade zrušenia strany sa použije na úhradu trov likvidátora a zvyšok prechádza na charitatívne organizácie, ktoré určí snem.

HLAVA VI.

Článok 1
Konanie v mene strany

1. V mene strany koná a podpisuje predseda strany samostatne, a to vždy tak, že k úplnému napísanému alebo vytlačenému názvu strany, menu, priezvisku a k označeniu svojej funkcie pripojí svoj podpis.
2. V mene strany konajú aj iní členovia strany, a to v rozsahu určenom týmito stanovami.

Článok 2
Záverečné a spoločné ustanovenia

1. Do zápisu štatutárneho orgánu do registra strán koná v mene strany splnomocnenec zapísaný v registri strán. Splnomocnenec nemôže robiť v mene strany právne úkony, ktoré podľa zákona alebo osobitných predpisov môže robiť len štatutárny orgán.
2. Do ustanovujúceho Snemu strany rozhoduje o prijatí za člena strany Prípravný výbor.
3. Splnomocnenec zvolá ustanovujúci Snem strany tak, aby bol štatutárny orgán zvolený najneskôr do troch mesiacov od vzniku strany. Delegátmi ustanovujúceho Snemu sú členovia prípravného výboru strany zvolení podľa kľúča určeného prípravným výborom strany a ďalší členovia strany prijatí za členov strany do dňa konania ustanovujúceho Snemu určení za delegátov snemu podľa kľúča určeného prípravným výborom strany.
4. Vo veciach neupravených týmito stanovami sa postupuje podľa príslušných ustanovení právnych predpisov. Ak niektoré ustanovenia týchto stanov nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení.
5. Tieto Stanovy nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom registrácie Strany Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.
6. Tieto stanovy je možné meniť a dopĺňať na základe rozhodnutia snemu prijatého nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných delegátov snemu a to formou samostatných písomných a riadne očíslovaných dodatkov.
7. Súčasne s prijatím rozhodnutia o zmene stanov môže snem prijať rozhodnutie o vydaní úplného znenia stanov.
8. Tieto stanovy nadobúdajú účinnosť dňom ich registrácie Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.

Translate »