Súhlas so spracovaním osobných údajov

Slovenský PATRIOT, reg. dňa 10.2.2021, číslo registrácie: SVS- OVR 1-2021/007143, IČO: 53551494, so sídlom Škultétyho 3, 040 01 Košice (ďalej len ako “politická strana”),

v  súvislosti so spracovaním osobných údajov :

Titul, meno, priezvisko: …………………………………………………..……………………………..

Dátum narodenia: …………………………………………………….………………………….……..

Trvale bytom: ……………………………………………………….………………………..………….

Korešpondenčná adresa (ak je iná ako bydlisko)………………………………………………………………

Telefonický kontakt, e-mail: ……………………………………………………………………………. ,

pre potreby záujmu o členstvo v politickej strane, pre potreby vedenia databázy členov politickej strany, pre potreby prípadného  darcovstva pre politickú stranu a vedenia databázy darcov v zmysle uzavretej zmluvy s darcom, ktorého osobné údaje, resp. osobné údaje dotknutých osôb sú poskytované a ktoré sú prevádzkovateľom – politickou stranou pri a v súvislosti  jej činnosťou  spracovávané, týmto poskytujem súhlas so spracovaním osobný údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej aj „GDPR“).

Poskytnutie osobných údajov je povinné v zmysle zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach.

Prevádzkovateľ osobných údajov

 • Slovenský PATRIOT, reg. dňa 10.2.2021, číslo registrácie: SVS- OVR 1-2021/007143, IČO: 53551494, so sídlom Škultétyho 3, 040 01 Košice

Účely spracúvania osobných údajov

Účel spracúvania osobných údajov Právny základ Súvisiace právne predpisy
Predaj tovaru a služieb, poskytovanie služieb

 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR, čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR Občiansky zákonník[1], Obchodný zákonník [2]
 

Plnenie povinností vyplývajúcich z osobitných predpisov

 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR a § 78 zákona o ochrane osobných údajov

Zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti[4], Zákon o e-Governmente[5], Vyhláška  o zaručenej konverzii[6]
 

Marketingové účely

čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR  

Zákon o elektronických komunikáciách[7],

 

Archívne účely alebo štatistické účely

 

čl. 89 ods. 1 GDPR a čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR

Vo vzťahu k archivácii vo verejnom záujme Zákon o archívoch[8]
 

Účtovné a daňové povinnosti

 

čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR

Osobitné zákony v oblasti účtovníctva a správy daní
Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR čl. 12 až 22 GDPR, čl. 33 a 34 GDPR

 

Bežné a osobitné kategórie osobných údajov     

Prevádzkovateľ si nárokuje spracúvanie osobných údajov dotknutej osoby v rozsahu bežných aj osobitných osobných údajov. Osobné údaje, ktoré Prevádzkovateľ spracúva, sú rozdelené do nasledovných kategórií:

a) Bežné osobné údaje:

meno a priezvisko, vrátane rodného priezviska

dátum narodenia

adresa trvalého bydliska

tel. číslo, email

číslo účtu / IBAN

b) Osobitné osobné údaje:

Rodné číslo

Číslo občianskeho preukazu alebo pasu (prípadne iný preukaz totožnosti)

Kategória príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté osobné údaje

Okrem Prevádzkovateľa a Sprostredkovateľa sa osobné údaje dotknutých osôb môžu poskytnúť, povereným osobám Prevádzkovateľom, sprostredkovateľom, ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov,  znalcom, prípadným veriteľom, likvidátorovi, daňovým úradom, sociálnej poisťovni, zdravotnej poisťovni, orgánom činným v trestnom konaní,ministerstvám, orgánom územnej samosprávy, ústredným orgánom štátnej správy, orgánom štátnej správy s celorepublikovou pôsobnosťou,miestnym orgánom štátnej správy,poskytovateľom služieb v oblasti informačných technológií.

Vyššie uvedené kategórie príjemcov majú s Prevádzkovateľom dohodnutú mlčanlivosť o spracovaných osobných údajov, s ktorými sa dostanú do kontaktu, prípadne im mlčanlivosť o im poskytnutých osobných údajoch vyplýva zo všeobecných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.

Lehoty uchovávania osobných údajov dotknutých osôb

Osobné údaje budú uchované po dobu trvania zmluvného vzťahu a päť rokov po jeho ukončení. To neplatí, ak dotknutá osoba doručila prevádzkovateľovi odvolanie súhlasu, na základe ktorého sa spracovanie osobných údajov vykonáva.

Vo vzťahu k údajom, ktoré je Prevádzkovateľ povinný uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich Prevádzkovateľ uchováva po dobu stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nepoužíva akúkoľvek formu automatizovaného spracúvania osobných údajov, ktoré pozostáva z použitia týchto osobných údajov na vyhodnotenie určitých osobných aspektov týkajúcich sa fyzickej osoby, predovšetkým analýzy alebo predvídania aspektov dotknutej fyzickej osoby súvisiacich s výkonnosťou v práci, majetkovými pomermi, zdravím, osobnými preferenciami, záujmami, spoľahlivosťou, správaním, polohou alebo pohybom.

Prenos osobných údajov do 3. krajiny

Osobné údaje dotknutej osoby nie sú Prevádzkovateľom prenášané do 3. krajín.

Práva a povinnosti dotknutej osoby              

Taktiež prehlasujem, že mi bolo poskytnuté Poučenie o právach a povinnostiach podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v nasledovnom rozsahu:

Čl. 7 GDPR Podmienky vyjadrenia súhlasu

 1. Ak je spracúvanie založené na súhlase, prevádzkovateľ musí vedieť preukázať, že dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov.
 2. Ak dá dotknutá osoba súhlas v rámci písomného vyhlásenia, ktoré sa týka aj iných skutočností, žiadosť o vyjadrenie súhlasu musí byť predložená tak, aby bola jasne odlíšiteľná od týchto iných skutočností, v zrozumiteľnej a ľahko dostupnej forme a formulovaná jasne a jednoducho. Akákoľvek časť takéhoto vyhlásenia, ktorá predstavuje porušenie tohto nariadenia, nie je záväzná.
 3. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním. Pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o tejto skutočnosti informovaná. Odvolanie súhlasu musí byť také jednoduché ako jeho poskytnutie.
 4. Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa v čo najväčšej miere okrem iného zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.

Článok 13 GDPR, Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

1. V prípadoch, keď sa od dotknutej osoby získavajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, poskytne prevádzkovateľ pri získavaní osobných údajov dotknutej osobe všetky tieto informácie:

a) totožnosť a kontaktné údaje prevádzkovateľa a v príslušných prípadoch zástupcu prevádzkovateľa;

b) kontaktné údaje prípadnej zodpovednej osoby;

c) účely spracúvania, na ktoré sú osobné údaje určené, ako aj právny základ spracúvania;

d) ak sa spracúvanie zakladá na článku 6 ods. 1 písm. f), oprávnené záujmy, ktoré sleduje prevádzkovateľ alebo tretia strana;

e) príjemcovia alebo kategórie príjemcov osobných údajov, ak existujú;

f) v relevantnom prípade informácia o tom, že prevádzkovateľ zamýšľa preniesť osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii a informácia o existencii alebo neexistencii rozhodnutia Komisie o primeranosti alebo, v prípade prenosov uvedených v článku 46 alebo 47 či v článku 49 ods. 1 druhom pododseku odkaz na primerané alebo vhodné záruky a prostriedky na získanie ich kópie, alebo kde boli poskytnuté.

2. Okrem informácií, ktoré sa uvádzajú v odseku 1, prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov tieto ďalšie informácie, ktoré sú potrebné na zabezpečenie spravodlivého a transparentného spracúvania:

a) doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

b) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcim sa dotknutej osoby a práva na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti spracúvaniu, ako aj práva na prenosnosť údajov;

c) ak je spracúvanie založené na článku 6 ods. 1 písm. a) alebo na článku 9 ods. 2 písm. a), existencia práva kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

d) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

e) informácia o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov;

f) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a aspoň v týchto prípadoch zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

3. Ak má prevádzkovateľ v úmysle ďalej spracúvať osobné údaje na iný účel ako ten, na ktorý boli získané, poskytne dotknutej osobe pred takýmto ďalším spracúvaním informácie o tomto inom účele a ďalšie relevantné informácie uvedené v odseku 2.

4. Odseky 1, 2 a 3 sa neuplatňujú v rozsahu, v akom dotknutá osoba už má dané informácie.

Čl. 15 GDPR, Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajom a tieto informácie:

a) účely spracúvania;

b) kategórie dotknutých osobných údajov;

c) príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté, najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;

d) ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je možné, kritériá na jej určenie;

e) existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva namietať proti takémuto spracúvaniu;

f) právo podať sťažnosť dozornému orgánu;

g) ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ ide o ich zdroj;

h) existencia automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania uvedeného v článku 22 ods. 1 a 4 a v týchto prípadoch aspoň zmysluplné informácie o použitom postupe, ako aj význame a predpokladaných dôsledkoch takéhoto spracúvania pre dotknutú osobu.

Ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii, dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách podľa článku 46 týkajúcich sa prenosu.

Prevádzkovateľ poskytne kópiu osobných údajov, ktoré sa spracúvajú. Za akékoľvek ďalšie kópie, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

Právo získať kópiu uvedenú v odseku 3 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Čl. 16 GDPR, Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Čl. 17 GDPR, Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Dotknutá osoba má tiež právo dosiahnuť u prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z týchto dôvodov:

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;

b) dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), a ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;

c) dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2;

d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;

e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha;

f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1.

Ak prevádzkovateľ zverejnil osobné údaje a podľa odseku 1 je povinný vymazať osobné údaje, so zreteľom na dostupnú technológiu a náklady na vykonanie opatrení podnikne primerané opatrenia vrátane technických opatrení, aby informoval prevádzkovateľov, ktorí vykonávajú spracúvanie osobných údajov, že dotknutá osoba ich žiada, aby vymazali všetky odkazy na tieto osobné údaje, ich kópiu alebo repliky.

Odseky 1 a 2 sa neuplatňujú, pokiaľ je spracúvanie potrebné:

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie;

b) na splnenie zákonnej povinnosti, ktorá si vyžaduje spracúvanie podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi;

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s článkom 9 ods. 2 písm. h) a i), ako aj článkom 9 ods. 3;

d) na účely archivácie vo verejnom záujme, na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, pokiaľ je pravdepodobné, že právo uvedené v odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania, alebo

e) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Čl. 18 GDPR, Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto prípadov:

a) dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;

b) spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;

c) prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

d) dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie obmedzilo podľa odseku 1, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.

Dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania podľa odseku 1, prevádzkovateľ informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené.

Čl. 19 GDPR, Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania

Prevádzkovateľ oznámi každému príjemcovi, ktorému boli osobné údaje poskytnuté, každú opravu alebo vymazanie osobných údajov alebo obmedzenie spracúvania uskutočnené podľa článku 16, článku 17 ods. 1 a článku 18, pokiaľ sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Prevádzkovateľ o týchto príjemcoch informuje dotknutú osobu, ak to dotknutá osoba požaduje.

Čl. 20 GDPR, Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak:

a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b), a

b) ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenosnosť údajov podľa odseku 1 právo na prenos osobných údajov priamo od jedného prevádzkovateľa druhému prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Uplatňovaním práva uvedeného v odseku 1 tohto článku nie je dotknutý článok 17. Uvedené právo sa nevzťahuje na spracúvanie nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi.

Právo uvedené v odseku 1 nesmie mať nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

Čl. 21 GDPR, Právo namietať

 1. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach. Prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.
 2. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s takýmto priamym marketingom.
 3. Ak dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu na účely priameho marketingu, osobné údaje sa už na také účely nesmú spracúvať.
 4. Dotknutá osoba sa výslovne upozorní na právo uvedené v odsekoch 1 a 2 najneskôr pri prvej komunikácii s ňou, pričom sa toto právo prezentuje jasne a oddelene od akýchkoľvek iných informácií.
 5. V súvislosti s používaním služieb informačnej spoločnosti a bez ohľadu na smernicu 2002/58/ES môže dotknutá osoba uplatňovať svoje právo namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií.
 6. Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely vedeckého alebo historického výskumu či na štatistické účely podľa článku 89 ods. 1, dotknutá osoba má právo namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvania osobných údajov, ktoré sa jej týka, s výnimkou prípadov, keď je spracúvanie nevyhnutné na plnenie úlohy z dôvodov verejného záujmu.

 

Čl. 22 GDPR, Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

 1. Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú
 2. Odsek 1 sa neuplatňuje, ak je rozhodnutie:
 3. a) nevyhnutné na uzavretie alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 4. b) povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 5. c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.
 6. V prípadoch uvedených v odseku 2 písm. a) a c) prevádzkovateľ vykoná vhodné opatrenia na ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, a to aspoň práva na ľudský zásah zo strany prevádzkovateľa, práva vyjadriť svoje stanovisko a práva napadnúť rozhodnutie.
 7. Rozhodnutia uvedené v odseku 2 sa nezakladajú na osobitných kategóriách osobných údajov uvedených v článku 9 ods. 1, pokiaľ sa neuplatňuje článok 9 ods. 2 písm. a) alebo g) a nie sú zavedené vhodné opatrenia na zaručenie práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby.

Svojím vlastnoručným podpisom prehlasujem, že súhlasím so spracovaním mojich osobný údajov v rozsahu a za podmienok, ktoré sú vyššie uvedené.

Taktiež prehlasujem, že som bol/a riadne poučená/ý a poučeniu o mojich právach a povinnostiach vyplývajúcich z GDPR som pochopil/a, na znak čoho tento súhlas opatrujem vlastnoručným podpisom.

 

V……………….., dňa ……………….

 

…………………………………………………………………

Dotknutá osoba

[1] zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

[2] zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov

[3] zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

[4] zákon č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov[5] zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov

[6] zákon č. 305/2013 Z.z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

[7] vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 275/2014 Z.z. o zaručenej konverzii

[8] zákon č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov

[9] zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov