Informácia o spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb podľa §19 a §20 Zákona č.18/2018Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“).

uchádzačov o členstvo v politickej strane – Slovenský PATRIOT, reg. dňa 10.2.2021, č.r.  SVS- OVR 1-2021/007143, IČO: 53551494, so sídlom Škultétyho 3, 040 01 Košice

……………………..………………………………………………………………………………………………

Cieľom tejto informácie je poskytnúť Vám informácie o tom, aké osobné údaje spracúvame, ako s nimi zaobchádzame, na aké účely ich používame, komu ich môžeme poskytnúť, kde môžete získať informácie o Vašich osobných údajoch a uplatniť Vaše práva pri spracúvaní osobných údajov.

Identifikačné a kontaktné údaje:

prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje je :

Politická  strana  s  názvom Slovenský PATRIOT, zaregistrovaná  dňa 10.2.2021, číslo registrácie SVS- OVR 1-2021/007143, IČO: 53551494, so sídlom Škultétyho 3, 040 01 Košice (ďalej  aj ako  „Prevádzkovateľ“ alebo „ politická strana “).

Účel spracúvania osobných údajov, právny základ spracúvania a doba uchovávania: 

Účelom spracúvania osobných údajov je vedenie databázy členskej základne politickej strany,  vedenie databázy prípadných darcov a pre prípadnú možnosť zasielania noviniek týkajúcich sa činnosti politickej strany svojim členom a darcom.

V prípade udeleného dobrovoľného súhlasu dotknutej osoby podľa §13 ods. 1 písm. a) Zákona a čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, osobné údaje prevádzkovateľ spracúva po dobu nevyhnutnú pre posúdenie vhodnosti kandidáta na člena politickej strany. V prípade schválenia členstva  uchádzača ako dotknutej osoby, jej osobné údaje vedie prevádzkovateľ po dobu celého prípadného členstva v politickej strane, po skončení členstva v politickej strane  dotknutej osoby  po dobu zákonom stanovenú.

Oprávnené záujmy prevádzkovateľa, alebo tretej strany

Spracúvanie osobných údajov za účelom oprávnených záujmov prevádzkovateľa, alebo tretej strany sa nevykonáva.

Identifikácia spracúvaných osobných údajov dotknutých osôb 

Osobné údaje uchádzačov o členstvo v politickej strane sú  v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, trvalé bydlisko,  telefónny kontakt, e-mail, prípadne iné poskytnuté materiály súvisiace so žiadosťou o členstvo.

Identifikácia príjemcov, kategórie príjemcov

Prevádzkovateľ môže poskytnúť osobné údaje:

 • povereným osobám Prevádzkovateľom,
 • znalcom,
 • prípadným veriteľom,
 • likvidátorovi,
 • daňovým úradom,
 • sociálnej poisťovni,
 • zdravotnej poisťovni,
 • orgánom činným v trestnom konaní,
 • ministerstvám,
 • orgánom územnej samosprávy,
 • ústredným orgánom štátnej správy,
 • orgánom štátnej správy s celorepublikovou pôsobnosťou,
 • miestnym orgánom štátnej správy,
 • poskytovateľom služieb v oblasti informačných technológií,
 • sprostredkovateľom, ktorí sa zmluvne zaviazali prijať primerané záruky zachovania ochrany spracúvaných osobných údajov

Prenos osobných údajov do tretej krajiny / medzinárodnej organizácii

Prenos do tretích krajín, alebo medzinárodných organizácií sa nevykonáva.

Identifikácia zdroja, z ktorého boli osobné údaje získané

Priamo od dotknutej osoby

Doba uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje dotknutej osoby po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu, najviac však po dobu 10 rokov od udelenia súhlasu.

Profilovanie

Prevádzkovateľ nespracúva osobné údaje profilovaním, ani obdobným spôsobom založenom na automatizovanom individuálnom rozhodovaní.

Práva dotknutej osoby 

Dotknutá osoba má právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom, ktoré sú o nej spracúvané, právo na opravu osobných údajov, právo na vymazanie, alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, právo na neúčinnosť automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania, právo na prenosnosť osobných údajov, ako aj právo podať návrh na začatie konania dozornému orgánu. V prípade ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas so spracúvaním osobných údajov odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba môže uplatniť svoje práva zaslaním e-mailu na adresu: osobneudaje@slovenskypatriot.sk, alebo písomne na adresu prevádzkovateľa.

Povinnosť poskytnutia osobných údajov

Poskytnutie osobných údajov v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu pre účel vedenia databázy členov politickej strany a pre vedenie darcov politickej strany  je dobrovoľné. Poskytnutie osobných údajov záujemcov o členstvo  je požiadavkou a poskytnutie osobných údajov darcov je zákonnou  – zmluvnou požiadavkou, resp. požiadavkou ktorá je nevyhnutná  a potrebná na uzavretie zmluvy. Dotknutá osoba má povinnosť poskytnúť osobné údaje, v prípade ich neposkytnutia prevádzkovateľ dotknutú osobu neprijme za člena politickej strany  a dotknutej osobe ako darcovi neumožní uzatvorenie  darovacej zmluvy.

Translate »