Z DREVENICE ZO SEVEROVÝCHODU SLOVENSKA AŽ DO EURÓPSKEHO PARLAMENTU ///

PROGRAMOVÉ PRIORITY STRANY Slovenský PATRIOT č.1 voľby do Európskeho parlamentu 2024-2029

Patriotizmus áno. Nacionalizmus nie.

Sme stranou novej politickej kultúry. Sme stranou moderného Slovenska, sme stranou nových politikov.

Základny cieľ strany Slovenský PATRIOT

Je nanajvýš nutné odstrániť zo Slovenska nenávisť, neodbornosť, netolerantnosť vo všetkých oblastiach spoločensko-ekonomického a politického života. Slovensku to neprospieva, ba naopak škodí na politickej scéne doma aj v zahraničí. Cieľom strany Slovenský PATRIOT je zjednotiť občanov Slovenska do reálneho politického subjektu s vylúčením akýchkoľvek prvkov nacionalizmu, rasizmu, xenofóbie, politickej alebo inej neznášanlivosti na princípe patriotizmu, hrdosti na svoj pôvod, na svoju vlasť, majúc úctu a rešpekt k ostatným národnostiam, národom a etnickým spoločenstvám žijúcim na území Slovenska, ale aj v zahraničí, ktorí sa hlásia a považujú sa za hrdých slovenských patriotov.

S touto víziou sme oslovili početné množstvo mladých, ale aj vekom skúsených vzdelaných ľudí. Rovnako sme oslovili aj jednoduchých ľudí práce, ktorí nikdy v politike nepôsobili a zozbierali sme pre vznik tejto strany skoro 20 000 podpisov v ťažkom období pandémie, bez jej zneužívania strašenia a bez toho, aby sme si stranu kupovali, hoci by to bol jednoduchý, ale podľa nás neakceptovateľný spôsob vzniku politickej strany.

Vízii tejto mladej generácie veríme, že budúcich politikov chceme pretransformovať do myslenia občanov Slovenska bez ohľadu na to, či sú Slováci, Maďari, Rusíni, Rómovia alebo Židia. Chceme byť nápomocní predovšetkým mladej generácii patriotov pri ich vstupe do Národnej Rady Slovenskej republiky. Chceme im pomôcť pri vstupe a získavaní postov v Európskom parlamente. Nechcem tiež zabudnúť na generáciu občanov, ktorí vzhľadom na svoj vek a roky odpracované pre spoločnosť majú právo žiť dôstojne. Je dôležitým faktorom mať v strane odborníkov v ekonomickej oblasti, v oblasti znalosti dôchodkového systému a starostlivosti o rodinu s malými deťmi. Je preto zvlášť potrebné zdôrazniť, že pre splnenie týchto cieľov je nevyhnutné prispôsobiť sa súčasným spoločensko-ekonomickým trendom , digitálnemu veku, ekologicky čistému zelenému Slovensku, sociálnej spravodlivosti a prosperity, boju proti korupcii, zodpovednému globálnemu partnerstvu v Európskom spoločenstve suverénnych národných štátov a predovšetkým žiť v mieri, čo nevyhnutne znamená demilitarizáciu Európy. Pri tom všetkom však nemôžeme zabúdať na ochranu tradičných kultúrnych hodnôt Slovenska a pamäť národa.

Chceme zvlášť zvýrazniť víziu našej strany v tom, že nie sme strana jedného muža, sme strana rozhodujúca kolektívne, a našou ambíciou je, aby v politickom pôsobení bol väčší počet žien. Podiel žien na politickom a verejnom živote je v súčasnosti minimálny. V 21. storočí je to absolútne neakceptovateľné. Ambíciou našej strany je výrazné zvýšenie zastúpenia žien a mužov nezaťažených politickou minulosťou. Programovo a ideologicky musí byť strana akceptovateľná všetkými politickými subjektmi akceptovaná v zahraničí na sever, juh, východ a západ. Strana bez takejto akceptácie na poli zahraničnej politiky nemá žiadny spoločensko-politický zmysel, nech by mala akúkoľvek voličskú podporu.

Dobrý obraz Slovenska v Európe a vôbec vo svete, hrdosť na svoju vlasť, to jest patriotizmus – je prvotným základným kritériom ekonomickej prosperity štátu, a tým aj životnej úrovne občanov Slovenskej republiky. Akákoľvek politická strana alebo hnutie, ktorá nie je pre svoj program a ideológiu akceptovaná na domácej politickej scéne alebo v zahraničí je pre ďalšiu existenciu Slovenska nevhodná a svojim spôsobom zbytočná.

Toto je všeobecná vízia strany rozpracovaná v 10. základných bodoch programu, ktorých ďalšie rozpracovanie a špecifikácia bude prezentovaná počas ďalšej činnosti politickej, a predovšetkým po odborných konzultáciách pre tú-ktorú oblasť spoločensko-ekonomického života.

Slovenskí PATRIOTI, Slováci a Slovensky, občania Slovenskej republiky HLAVU HORE!

Zobraziť

Priority strany

Naše postoje a hodnoty

1. Zmena volebného systému z pomerného na väčšinové

Zmena volebného systému z pomerného na väčšinový je základným predpokladom toho, aby sa moc v štáte a rozhodovanie o veciach verejných dostalo do rúk občanov.

2. Ekologicky čisté a zelené Slovensko

Nevyhneme sa stratégii Európy a sveta byt približne do roku 2050 klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Toto je neodškriepiteľná skutočnost, bez ohľadu na to kto má aký názor a je nutné, aby aj Slovensko bolo v tomto smere pripravené.

3. Slovensko pripravené na digitálny vek

Digitalizácia je nevyhnutnou podmienkou prosperity Slovenska v akejkoľvek oblasti – v daňovom systéme, lesníctve, službách, v možnosti odbúrania byrokracie v prospech občanov – jednoducho v uľahčení spôsobu života občanov či už v súkromnej sfére, podnikaní a vo verejnej správe.

4. Sociálna spravodlivosť a ekonomická prosperita

Zvyšovanie životnej úrovne občanov musí brať do úvahy najmä to, aby sa príjmy štátu spravodlivo prerozdelili aj pre tých, ktorí nie sú schopní z rôznych dôvodov zúčastniť sa pracovného procesu.

5. Suverénne postavenie Slovenska

Sme členom Európskej únie, teda členom Európskeho spoločenstva národných štátov. Žiaden národný štát, nech by bol kdekoľvek, nemôže dostiahnút takú úroveň ekonomického rozvoja aby mohol konštatovať, že je absolútne nezávislý od akýchkoľvek iných štátov.

6. Demilitarizácia Európy

Demilitarizácia Európy je dlhodobý proces, na ktorý určite nestačí len jedno volebné obdobie. Bolo by preto naivné ba nedôstojné zo strany Slovenský PATRIOT, sľúbiť, že v prípade pokiaľ získame hlasy pre účasť v NRSR alebo Europarlamente zabezpečíme, resp. dosiahneme, že Európa bude bez zbraní.

7. Boj proti všetkým formám extrémizmu

Slovensko sa v minulosti na veľmi krátke obdobie, a to hlavne pod vplyvom a nátlakom našich súčasných západných priateľov, stalo štátom s prvkami fašizmu a antisemitizmu. Drvivá časť slovenského národa sa s tým nestotožnila.

8. Úcta k rodnému jazyku

Kultúru, štátnosť, príslušnosť k štátu charakterizuje jeho jazyk, jazyková kultúra, história, suverenita, hrdosť k vlasti, vlastnému jazyku je v konečnom dôsledku aj cesta k ekonomickej prosperite Slovenska.

9. Posilňovať a chrániť tradičné kultúrne hodnoty

V zmysle preambuly Ústavy Slovenskej republiky sme povinní pamätať na politické a kultúrne dedičstvo svojích predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť.

10. Rešpektovať prirodzené právo dieťaťa na otca a matku

Aj dieťa však ako človek, ktorý ešte nie je právne spôsobilý rozhodovať o svojej budúcnosti má práva, ktoré mu je právny poriadok štátu povinný zabezpečiť. Je primárnym právom dieťaťa je právo na otca a matku. Toto právo mu nikto nemôže odňať.

Aktuality

Translate »