Úvod

List pre Patriotov

Vážení kolegovia, priatelia!

Dňa 20.02.2021 sa uskutočnil prvý snem strany Slovenských patriotov. Prostredníctvom on-line prenosu, ale aj za prítomnosti niekoľkých členov snemu, som sa Vám prihovoril a načrtol víziu a predstavy nášho budúceho pôsobenia na politickej scéne našej vlasti, Slovenskej republiky.

Z dôvodu, že nie všetci členovia snemu tento môj príhovor museli počuť, stručne sa pokúsim ho zopakovať v tejto písomnej podobe. Zároveň táto písomná podoba môjho príhovoru bude pre Vás akýmsi mojím prehlásením „čierne na bielom“, že pokiaľ by som sa „pomiatol“, nesplnil čo len slovo, mali by ste právo nazývať ma bezcharakterným indivíduom. Verím však, že sa to nikdy nestane.

Vážení kolegovia, bolo by z mojej strany smiešne, ba až farizejské, vyslovovať Vám poďakovanie, že som bol zvolený za predsedu našej strany. Vedel som, že za predsedu našej strany budem zvolený, ale aj napriek tomu ďakujem.

Predseda strany ale aj predsedníctvo je nikto a nič bez podpory členov snemu, teda Vás.

Predseda strany je nič a nikto, bez rešpektovania a vypočutia si názoru toho-ktorého člena snemu ale aj radového člena strany, bez ohľadu na to, či sú tieto názory sporné alebo nie.

Rôznosť názorov, či už v odborných alebo v spoločenských otázkach, musí byť prvkom stmeľujúcim a nie rozdeľujúcim. Avšak ani samotný snem, jeho dobré myšlienky a odbornosť je ničím, pokiaľ nebude mať podporu občanov SR dostatočnú na to, aby sme mohli pôsobiť v Národnej rade SR a v Európskom parlamente.

Možno si poviete: ten predseda si verí, už nás vidí v NR SR a v EP. Dôležité je však, aby ste verili Vy sami sebe. Aby ste svojím slušným a nekonfliktným spôsobom vo svojom okolí, medzi svojimi známymi, pôsobili tak, aby naša strana oslovila voličov, občanov SR.

Nevznikli sme ako politická strana tzv. kúpením si inej strany. Vznikli sme z vôle niekoľkotisícového počtu občanov, ktorí svojimi podpismi so vznikom tejto strany súhlasili. Vznikli sme v období koronavírusu, bez toho, aby sme pandémiu ako tému zneužívali v podpisovej kampani, vznikli sme bez podpory médií, vznikli sme bez akejkoľvek finančnej podpory rôznych subjektov. Nie sme zaťažení politickou minulosťou a toto je dobrý základ pre naše budúce pôsobenie.

Môže nám niekto vyčítať prečo názov „Patriot“. Aj pojem demokracia, pluralizmus, prezident, parlament a ďalšie, nie sú slovenského pôvodu. Celý svet však vie, čo tieto pojmy znamenajú a celý svet tiež vie, čo znamená slovo patriot. Tento pojem pre občana hociktorého národného štátu si v Európe a vo svete ctia a vážia.

Slovenský patriot, na rozdiel od nacionalistu, je každý občan Slovenskej republiky, ktorý má vzťah k Slovensku. K mestu, dedine, lesu, k svojim tradíciám, k rodnému jazyku, bez ohľadu na to, či ide o Slováka, Maďara, Rusína, Žida či Róma. Bez ohľadu na to, či ide o kresťana, ateistu alebo príslušníka iného náboženstva.

A úplne na záver skôr položartom ale možno aj vážne chcem uviesť. Pokiaľ mám možnosť stretávať sa s poslancami EP, s poslancami NR SR, tak musím konštatovať, že ich správanie sa, odbornosť a ich vzťah k Slovensku nedosahuje úroveň ani jedného z Vás. Výsledkom ich tzv. politického pôsobenia je to, čo sa v súčasnej dobe na politickej scéne odohráva.

S úctou

predseda Vašej strany a europoslanec, JUDr. Miroslav Radačovský

Členovia predsedníctva

null

JUDr. Miroslav Radačovský (nar. 1953)

Predseda strany

emeritný sudca, poslanec Európskeho parlamentu, žije v Hnilci

predseda@slovenskypatriot.sk

null

Ing. Miroslav Jäger (nar. 1983)

podpredseda strany

absolvent národohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Bratislave, venuje sa finančným trhom a menovej politike, žije v Poprade

jager@slovenskypatriot.sk

null

Mgr. Jana Tilňaková (nar. 1984)

podpredsedníčka strany

absolventka právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy, žije na severovýchode Slovenska v oblasti s veľkým počtom Rusínskych spoluobčanov, Snina

tilnakova@slovenskypatriot.sk

null

JUDr. Jana Pajtašová (nar. 1975)

generálny manažér

absolventka právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy, špecializujúca sa na spotrebiteľské právo, žije v Košiciach

generalnymanazer@slovenskypatriot.sk

null

Mgr. Michal Radačovský, M.B.A. (nar. 1982)

Hovorca

absolvent odboru ekonomika a manažment podniku na City University of Seattle v Bratislave a Vysokej škole manažmentu v Trenčíne, venuje sa marketingovým stratégiám a procesom riadenia vo verejnej správe a samospráve; aktívny študent Dostatočne všeobecnej teórie riadenia a tzv. KSB

hovorca@slovenskypatriot.sk

null

Marián Bálint (nar. 1953)

dôchodca, zaoberá sa sociálnym postavením dôchodcov, žije v Gelnici

balint@slovenskypatriot.sk

null

JUDr. Lívia Radačovská Adamová (nar. 1973)

absolventka fakulty práva Univerzity Pavla Jozefa Śafárika v Košiciach, advokátka, žije v Košiciach

radacovska@slovenskypatriot.sk

null

JUDr. Róbert Šegeda (nar.1976)

absolvent právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy, advokát, žije v Malackách

segeda@slovenskypatriot.sk

Snem

Členovia Snemu pozostávajú z odborníkov v oblasti obnoviteľných zdrojov, hydrogeológie, poľnohospodárstva, lesníctva, výstavby infraštruktúry, digitalizácie, riešenia rómskej problematiky, zdravotníctva, malých a stredných podnikov a podobne

Predsedovia Krajských organizácií

Bratislavský kraj

null

JUDr. Róbert Šegeda (nar.1976)

absolvent právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy, advokát, žije v Malackách

segeda@slovenskypatriot.sk

Trnavský kraj

null

Marek Tomša (nar.1978)

Trenčiansky kraj

Žilinský kraj

Banskobystrický kraj

Prešovský kraj

null

Mgr. Jana Tilňaková (nar. 1984)

absolventka právnickej fakulty Paneurópskej vysokej školy, žije na severovýchode Slovenska v oblasti s veľkým počtom Rusínskych spoluobčanov, Snina

tilnakova@slovenskypatriot.sk

Košický kraj

null

Mgr. Michal Radačovský, M.B.A. (nar. 1982)

Hovorca

absolvent odboru ekonomika a manažment podniku na City University of Seattle v Bratislave a Vysokej škole manažmentu v Trenčíne, venuje sa marketingovým stratégiám a procesom riadenia vo verejnej správe a samospráve; aktívny študent Dostatočne všeobecnej teórie riadenia a tzv. KSB

hovorca@slovenskypatriot.sk

Oslovili ťa naše hodnoty? Staň sa jedným z nás