Ochrana osobných údajov je pre nás dôležitou vecou a v súvislosti so spracovaním osobných údajov postupujeme výlučne v súlade so zákonom.

Pri spacovávaní a uchovávaní Vašich osobných údajov dbáme o bezpečnosť.  Počítače sú zaheslované, chránené antivírusovým programom situované v uzamykateľných miestnostiach napojených na pult centrálnej ochrany.

Vaše osobné údaje uchovávame tak dlho, ako je to potrebné na dosiahnutie účelov uvedených v týchto zásadách ochrany osobných údajov, ak zákon nevyžaduje alebo nepovoľuje ich uchovávanie aj počas dlhšieho obdobia.

Prevádzkovateľom osobných údajov je politická strana  s názvom Slovenský PATRIOT, so sídlom na  Škultétyho 3,  040 01 Košice, IČO: 53 551 494, číslo registrácie :  SVS- OVR 1-2021/007143, zapísaná v registri politických strán a hnutí vedenom Ministerstvom vnútra SR (ďalej len ako “politická strana”), e-mail: kontakt@slovenskypatriot.sk, pričom tieto spracúva v súvislosti s činnosťou politickej strany.

Kategórie osobných údajov, ktoré spracúvame

A)

Záujemcovia o členstvo v politickej strane dobrovoľne poskytnú osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, korešpondenčná adresa,  telefonický kontakt, e-mailová adresa,  zamestnanie, pracovné skúsenosti, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, zručnosti, členstvo v iných politických stranách alebo hnutiach, členstvo v spoločenských organizáciách, dátum vzniku členstva a podpis. Tieto osobné údaje  budú predmetom spracúvania pre  účely prijatia za člena politickej strany.

Poskytnutie týchto osobných údajov v uvedenom rozsahu je dobrovoľné, no súčasne ide o podmienku pre vznik členstva v politickej strane a aj na plnenie predzmluvných vzťahov, a to v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z.z. v platnom znení (ďalej len ako „Zákon“) a článku 6 ods. 1 písm. b) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len ako „Nariadenie“).

V prípade, ak nedôjde k prijatiu konkrétnej osoby za člena politickej strany, jej osobné údaje budú bezodkladne  zlikvidované.

B)

Spracúvanie osobných údajov je ďalej dôležité pre vedenie a uchovávanie údajov o členoch politickej strany v databáze na účely ďalšej spolupráce týkajúcej sa politickej činnosti Prevádzkovateľa a plnenie povinností vyplývajúcich zo stanov. V tomto prípade sú spracovávanými osobnými údajmi: titul, meno a priezvisko, korešpondenčná adresa, telefonický kontakt a e-mail.

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie je potrebné na plnenie povinností vyplývajúcich zo stanov, a to v zmysle § 13 ods. 1 písm. b) Zákona a článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné, no bez ich poskytnutia nie je možné nikoho registrovať ako člena a zaradiť do databázy členov. Po odvolaní súhlasu budú členovia registrovaní v databáze členov politickej strany z  databázy bezodkladne vymazaní.

C)

Spracúvanie osobných údajov je potrebné aj pre zasielanie informácií o činnosti Prevádzkovateľa a pre komunikáciu Prevádzkovateľa s členmi politickej strany, pre marketingové účely. Konkrétne ide o uverejnenie noviniek na stránke politickej strany, statusov, organizácia podujatí, ako je snem politickej strany, videokonferencia, prípadne oznámenie o stretnutí členov politickej strany, pričom spracúvanými osobnými údajmi v tomto prípade sú titul, meno, priezvisko,telefonický kontakt a email.

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie sa realizuje na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) a článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nikto nie je povinný ich poskytnúť. No bez ich poskytnutia nebudú marketingové informácie poskytované.

Dané osobné údaje budú uchované po dobu trvania členského vzťahu a päť rokov po jeho ukončení.

Vo vzťahu k údajom, ktoré je Prevádzkovateľ povinný uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich Prevádzkovateľ uchováva po dobu stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom.

Osobné údaje spracúvané Prevádzkovateľom na základe oprávneného záujmu, budú uchovávané po dobu trvania členstva. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

D)

Predmetom spracovania osobných údajov záujemcov o zaslanie odpovede na základe kontaktného formuláru umiestneného na stránke www.slovenskypatriot.sk, ako dotknutých osôb sú nižšie špecifikované osobné údaje na nasledujúce účely:

a) vypracovanie a zaslanie odpovede, pričom spracúvanými osobnými údajmi sú: meno, priezvisko a e-mail.

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie sa realizuje na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) a článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné a nikto nie je povinný ich poskytnúť. Sú však podstatné pre vypracovanie a zaslanie odpovede a bez ich poskytnutia uvedené informácie nedostanete.

Dané osobné údaje budú uchované po dobu 5 mesiacov odo dňa odoslania odpovede.

Vo vzťahu k údajom, ktoré je Prevádzkovateľ povinný uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich Prevádzkovateľ uchováva po dobu stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

E)

Osoby evidované v povinne zverejňovaných zoznamoch,  predmetom spracúvania sú nižšie špecifikované osobné údaje na nasledujúce účely:

a) vedenie evidencie a zverejňovanie informácií podľa zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov, pričom spracúvanými osobnými údajmi sú meno a priezvisko, adresa trvalého bydliska a ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo.

Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie je potrebné na plnenie povinností podľa osobitného predpisu v zmysle § 13 ods. 1 písm. c) Zákona a článku 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia.

Poskytnutie osobných údajov je povinné v zmysle zákona o politických stranách a politických hnutiach.

Dané osobné údaje budú uchované po dobu trvania zmluvného vzťahu a päť rokov po jeho ukončení.

Vo vzťahu k údajom, ktoré je Prevádzkovateľ povinný uchovávať dlhšie (na účely účtovníctva, plnenia daňových povinností a na účely archivácie), ich Prevádzkovateľ uchováva po dobu stanovenú všeobecne záväzným právnym predpisom. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii.

Prevádzkovateľ môže poskytnúť Vaše osobné údaje osobe zabezpečujúcej účtovné služby, právne služby, IT služby a webhosting, Ministerstvu vnútra SR, miestne príslušnému daňovému úradu a subjektom oprávneným podľa osobitných predpisov.

Súhlas so spracúvaním osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať zaslaním písomného odvolania súhlasu na korešpondenčnú  adresu Slovenský – PATRIOT, Škultétyho 3,  040 01 Košice, e-mail: osobneudaje@slovenskypatriot,sk

Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby.

Na základe písomnej žiadosti , prípadne osobne u Prevádzkovateľa máte právo:

  • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu,
  • vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov,
  • namietať spracúvanie osobných údajov,
  • namietať prenos osobných údajov,
  • svoj súhlas kedykoľvek odvolať,
  • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.

S údajmi zhromaždenými prostredníctvom súborov cookies a ďalších technológií ako aj s adresou IP (internet protocol) zaobchádzame ako s osobnými údajmi.

Ak chcete zakázať súbory cookies pre Vami používaný webový prehliadač, prejdite do nastavení webového prehliadača, kde môžete potom meniť svoje nastavenia a blokovať súbory cookies. V prípade zakázania súborov cookies môžu byť niektoré funkcie webovej stránky politickej strany nedostupné. Niektoré súbory cookies tretích strán nastavujú služby, ktoré sa zobrazujú na našich stránkach a ktoré nie sú pod našou kontrolou. Nastavujú ich poskytovatelia sociálnych médií, ako sú Twitter, Facebook, Instagram a Vimeo, a týkajú sa schopnosti používateľov zdieľať obsah na tejto stránke, ako naznačuje ich príslušná ikona.

Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzi stránkami, aby sme vám mohli poskytovať marketing na iných stránkach/kanáloch. Poskytnutie osobných údajov v rozsahu uvedenom vyššie sa realizuje na účely oprávneného záujmu prevádzkovateľa v zmysle § 13 ods. 1 písm. f) a článku 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia. Poskytnutie uvedených údajov je dobrovoľné, neuchovávame osobné údaje týkajúce sa cookies. Súbory cookies môžete jednoducho vymazať zo svojho počítača alebo mobilného zariadenia pomocou prehliadača internetu. Pokyny o tom, ako manipulovať so súbormi cookies a vymazať ich, nájdete vo svojom prehliadači v časti „Pomoc.“

Môžete deaktivovať súbory cookies alebo dostávať správu o každom zaslaní súboru cookies do Vášho počítača, mobilného zariadenia.

Upozorňujeme Vás, že ak si zvolíte možnosť deaktivácie súborov cookies, nebudete môcť plne využiť všetky naše funkcie. Vaše osobné údaje spracúvame najmä na území štátov, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Napriek tomu niektorí naši dodávatelia (napr. osoby, ktorých služby využívame na prevádzku našej webovej stránky), môžu spracúvať rôzne dáta aj na území USA a medzi týmito dátami môžu byť spracúvané aj osobné údaje. Pre prenosy mimo EHP používame Štandardné zmluvné doložky a štít na ochranu osobných údajov (Privacy Shield) ako zábezpeku pre krajiny bez náležitého rozhodnutia Európskej komisie.

Translate »