Naše hodnoty a ciele nás predurčujú odlíšiť sa zásadným spôsobom od financovania iných politických strán

Od začiatku myšlienky vzniku politickej strany Slovenský PATRIOT nám bolo všetkým jasné, že naše hodnoty a ciele nás predurčujú odlíšiť sa zásadným spôsobom od financovania iných politických strán. Od samotného vzniku sme odmietali oligarchov a tomu by sme sa radi vyhli aj v budúcnosti. Aj z tohto dôvodu sme Vám, milí podporovatelia, sympatizanti a členovia vďační za každý jeden peňažný aj nepeňažný príspevok. Aj vďaka Vašej podpore sa môžeme venovať rozvoju politickej strany, hľadaniu a realizácii riešení problémov života bežných ľudí na Slovensku.

Strana je povinná viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 6 a 7 zák. č. 85/2005 Z.z. o politických stranách (ďalej len ako “zákon”).

Strana je povinná každoročne do 31. marca zverejniť na svojej webovej stránke zoznam osôb, ktoré prispeli na jej činnosť v predchádzajúcom kalendárnom roku peňažným darom alebo členským príspevkom, ktorých suma je vyššia ako dvojnásobok minimálnej mzdy zamestnanca odmeňovaného mesačnou mzdou platnej v čase ich prijatia tj viac ako 1246 EUR v tomto roku, alebo nepeňažným darom alebo iným bezodplatným plnením.

V zozname strana uvedie výšku peňažného daru alebo členského príspevku, predmet a hodnotu nepeňažného daru alebo iného bezodplatného plnenia, ďalej identifikačné údaje o osobe, ktorá prispela na činnosť strany, v rozsahu meno, priezvisko a adresa trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, aj obchodné meno a identifikačné číslo, a ak ide o právnickú osobu, názov alebo obchodné meno, identifikačné číslo a adresu sídla.

Strana môže prijať dar alebo iné bezodplatné plnenie najviac do 300 000 EUR v kalendárnom roku. Ak hodnota daru alebo iného bezodplatného plnenia od jedného darcu presiahne v kalendárnom roku 1 000 EUR alebo ak hodnota iného bezodplatného plnenia je vyčíslená na doklade nad 1000 EUR je potrebné vyhotoviť darovaciu zmluvu.

Všetkých si Vás dovoľujeme požiadať, že v prípade, ak by ste chceli strane prispieť, a to či už peňažné, alebo nepeňažné plnenie nad 1.000 EUR , prosím, aby ste v súvislosti s vyhotovením darovacej zmluvy a jej osobitnými náležitosťami kontaktovali generalnymanazer@slovenskypatriot.sk

Dary a iné bezodplatné plnenia nesmie strana prijať od:

a) štátu, Slovenského pozemkového fondu, obce alebo vyššieho územného celku,

b) právnických osôb, ktorých zriaďovateľom alebo zakladateľom je štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

c) právnických osôb, v ktorých má majetkovú účasť štát, Slovenský pozemkový fond, obec alebo vyšší územný celok,

d) občianskych združení, nadácií, neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby, neinvestičných fondov, záujmových združení právnických osôb, združení obcí a organizácií s medzinárodným prvkom,

e) verejnoprávnych inštitúcií a iných právnických osôb zriadených zákonom,

f) fyzickej osoby, ktorá nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky,

g) právnickej osoby, ktorá má sídlo v zahraničí,

h) fyzickej osoby alebo právnickej osoby, o ktorej nevie uviesť identifikačné údaje darcu alebo identifikačné údaje zmluvnej strany, ktorá poskytla iné bezodplatné plnenie,

i) európskej strany a európskej nadácie.

Strana je povinná vyhotovovať výročnú správu za predchádzajúci kalendárny rok, kde je povinná viesť osobitnú evidenciu darov a iných bezodplatných plnení podľa § 23 ods. 6 a 7 zákona.

Ďakujeme

Politická strana Slovenský PATRIOT vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2021 neprijala žiadne členské príspevky, peňažné ani nepeňažné dary či iné bezodplatné plnenia v hodnote presahujúcej dvojnásobok minimálnej mzdy v danom kalendárnom roku.

Politická strana Slovenský PATRIOT vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2022 neprijala žiadne členské príspevky, peňažné ani nepeňažné dary či iné bezodplatné plnenia v hodnote presahujúcej dvojnásobok minimálnej mzdy v danom kalendárnom roku.

Politická strana Slovenský PATRIOT vyhlasuje, že v kalendárnom roku 2023 neprijala žiadne členské príspevky, peňažné ani nepeňažné dary či iné bezodplatné plnenia v hodnote presahujúcej dvojnásobok minimálnej mzdy v danom kalendárnom roku.

Zoznam darov v hodnote nižšej ako 1.000 € za kalendárny rok 2021 :
– 500 EUR
– 300 EUR
– 500 EUR
– 150 EUR
– 100 EUR

Translate »