ZMENA VOLEBNÉHO SYSTÉMU

Zmena volebného systému z pomerného na väčšinový je základným predpokladom toho, aby sa moc v štáte a rozhodovanie o veciach verejných dostalo do rúk občanov v regiónoch, nie len v Bratislave. Je základným predpokladom toho, aby politické strany a často len ich predstavitelia, za pomoci spriaznených médií a často aj oligarchie, nerozhodovali o osude a fungovaní štátu. Pri existencii jedného volebného obvodu tak, ako je tomu doposiaľ a čo je ojedinelý jav v Európe a vo svete, o politickom smerovaní, o veciach verejných, rozhodujú v podstate predsedovia politických strán. A účasť občana je len jednoducho pre to, aby zlegalizoval politickú stranu záujmovej skupiny. Politická strana rozhodne, kto bude na kandidátke, kto bude v parlamente, jednoducho, kto bude vládnuť.
V prípade zmeny volebného systému z jedno-obvodového na viacero-obvodový, nastane situácia, že občania v regiónoch rozhodnú, ktorý ich občan bude daný región zastupovať.
Zmysel tejto zmeny je, zjednodušene povedané, v tom, že občania v jednotlivých regiónoch, obvodoch najlepšie poznajú problémy svojho obvodu a regiónu a najlepšie poznajú osobnosti, ktoré by záujmy tohto regiónu dokázali v presadzovať v parlamente, prípadne vo vláde.
Strana Slovenský PATRIOT má odborne spracovanú koncepciu zmeny a ak bude vo voľbách úspešná, zaväzuje sa dosiahnuť takúto zmenu.
Strana PATRIOT predstavuje tri základné body zmeny volebného systému.

1.
Vytvoriť na Slovensku 150 volebných obvodov = 150 priamo volených poslancov (1 okres cca 0-5 poslancov), kde je zaručený blízky, osobný a pravidelný kontakt poslanca s voličmi (cca 27 000 voličov na jedného poslanca), ktorí ho majú vo svojom okolí a konečne budú mať možnosť sa s ním pravidelne stretávať v jeho obvode s jeho občianskym tímom, čo doteraz je technicky takmer nemožné. Takto sa dosiahne spravodlivé zastúpenie všetkých voličov v každom okrese v NR SR a pravidelný priamy kontakt so svojim poslancom.
2.
Poslanci vzídu zo spravodlivých volieb v jednotlivých obvodoch, kde bude zaručená spoločná volebná kampaň všetkých občianskych kandidátov,(podľa Ústavy) za úplne rovnakých podmienok ako pre majetných, tak i pre nemajetných kandidátov, kde vonkajšie ovplyvňovanie bude zakázané. (podmienka na kampaň: napr. 500 podpisov vo svojom obvode, trvalý pobyt 3 roky, poplatok (kaucia) na spoločnú kampaň napr. cca 5 000,-€, program , životopis) Títo kandidáti budú robiť spoločnú volebnú kampaň po všetkých obciach, obvodoch a mestách svojho obvodu (27 tisíc voličov). Akákoľvek iná samostatná kampaň mimo spoločnej bude mať za následok vylúčenie kandidáta.
Z tejto volebnej kampane bude povinným elektronickým hlasovaním (mobilom, terminálom) zvolený kandidát s najväčším počtom hlasov vo svojom obvode, ktorý sa stane poslancom NR SR.
Tento poslanec môže byť neodkladne odvolateľný, opäť povinným elektronickým hlasovaním min 60-70% voličov (interval)..
3.
Tento poslanec bude pracovať tak, ako doteraz, (výbory, interpelácie…) bude navyše povinný zvolávať a manažovať pravidelné mítingy s voličmi napr. v športových halách, kde sa vmestí čo najviac záujemcov a ostatní priebeh môžu sledovať napr. streem,Youtube a na týchto stretnutiach sa budú väčšinovým kvalifikovaným spôsobom prijímať požiadavky od občanov. Zároveň poslanec bude oboznamovať svojich voličov s požiadavkami ostatných voličov z iných obvodov a informovať o dianí v NR SR. (podobné mestskému zastupiteľstvu)
Kvalifikované požiadavky, alebo návrhy zákonov ktoré budú schválené väčšinou prítomných na mítingu (Miestne hlasovanie), budú poslancom zapísané do systému. A následne sa bude musieť k ním elektronicky oboznámiť a vyjadriť (napr. do troch dní) všetkých zvyšných cca 27 000 voličov v obvode.
Pokiaľ bude viac ako 51% voličov v danom obvode za presadenie tejto požiadavky, (Celoobvodové hlasovanie) tak táto požiadavka sa automaticky prenáša do národného systému (zvyšných 149 obvodov, ak sa ich to týka).
Pokiaľ táto pripomienka získa podporu viac ako 51% všetkých voličov v SR (pri závažných otázkach ohrozenia existencie štátu apod. 70-90% všetkých voličov), (Viac obvodové hlasovanie) tak túto pripomienku sú povinní poslanci spracovať vo výboroch a pod. Následne posunúť túto pripomienku legislatívcom, medzirezortné pripomienkovanie, odborná verejnosť a pod. Tak, ako teraz vznikajú zákony, aby pripravili z tejto občianskej požiadavky demokraticky vzniklej na mítingu návrh zákona. (keďže občania ktorí navrhli a presadili návrh nemusia byť odborne a právne zdatní).
Následne o tomto návrhu zákona bude elektronicky hlasovať povinne 4.4 mil. voličov, (Celoštátne hlasovanie) vrátane poslancov (poslanecký hlas = občiansky hlas).
Pokiaľ bude väčšina voličov SR za prijatie tohto zákona, tak tento zákon sa uverejní v zbierke zákonov a stáva sa účinným.
Takýmto spôsobom by vznikali občianske zákony, čo doteraz nie je možné. (teraz referendum, alebo presvedčenie 76 poslancov o občianskom návrhu pre bežného občana je takmer nemožné)
Týmto spôsobom by boli aj rušené, občanom nevyhovujúce zákony, ktoré boli pred tým prijaté vládou a poslancami.(čl. 72 ústavy), Ostatné dôležité zákony na smerovanie krajiny budú poslanci konzultovať so svojimi voličmi a ich návrhy budú presadzovať, čo doteraz tiež nie je možné.
Touto zmenou sa teda obmedzí politická moc do takej miery, aby už nebol záujem akéhokoľvek vysokého štátneho politika korumpovať, keďže nakoniec aj tak môžu rozhodnúť občania, čo doteraz nie je umožnené.(čl. 73 ústavy) Okrem iného, štát pomocou celoštátneho hlasovania všetkých občanov na celospoločenskú otázku (pravdivý prieskum a zadarmo, anketa) dostane pravdivú odpoveď všetkých občanov a nie ako to teraz poznáme z rôznych manipulovaných ankiet na vzorke 1 092 respondentov.
Tento systém s miernymi zmenami sa použije aj pre povinné voľby na komunálnej úrovni, VÚC, EÚ, ako aj na volenie vysokých štátnych úradníkov. (na návrh stavovských združení, komôr a pod. poslanci budú preverovať, vypočúvať kandidátov a voličom odporúčať na zvolenie vhodného kandidáta na ministra, generálneho prokurátora, predsedu ústavného a najvyššieho súdu, policajného prezidenta, predseda NKÚ, ÚVO, riaditeľa RTVS……,aby už konečne rozhodovali občania a nie bohatí sponzori cez svojich poslancov vo svoj prospech).
Keďže už konečne máme mID (Občiansky preukaz v mobile = KEP, kvalifikovaný elektronický podpis, ktorý nahrádza aj notára), čo je nevyhnutné k overeniu totožnosti voliča, tak je možné všetky tieto hlasovania realizovať kedykoľvek a takmer zadarmo (dnešné klasické hlasovania stoja cca 12 mil.EUR)

viac na stránke www.nasevolby.sk