1. Zmena volebného systému z pomerného na väčšinový

Zmena volebného systému z pomerného na väčšinový je základným predpokladom toho, aby sa moc v štáte a rozhodovanie o veciach verejných dostalo do rúk občanov.

2. Ekologicky čisté a zelené Slovensko

Nevyhneme sa stratégii Európy a sveta byt približne do roku 2050 klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Toto je neodškriepiteľná skutočnost, bez ohľadu na to kto má aký názor a je nutné, aby aj Slovensko bolo v tomto smere pripravené.

3. Slovensko pripravené na digitálny vek

Digitalizácia je nevyhnutnou podmienkou prosperity Slovenska v akejkoľvek oblasti – v daňovom systéme, lesníctve, službách, v možnosti odbúrania byrokracie v prospech občanov – jednoducho v uľahčení spôsobu života občanov či už v súkromnej sfére, podnikaní a vo verejnej správe.

4. Sociálna spravodlivosť a ekonomická prosperita

Zvyšovanie životnej úrovne občanov musí brať do úvahy najmä to, aby sa príjmy štátu spravodlivo prerozdelili aj pre tých, ktorí nie sú schopní z rôznych dôvodov zúčastniť sa pracovného procesu.

5. Suverénne postavenie Slovenska

Sme členom Európskej únie, teda členom Európskeho spoločenstva národných štátov. Žiaden národný štát, nech by bol kdekoľvek, nemôže dostiahnút takú úroveň ekonomického rozvoja aby mohol konštatovať, že je absolútne nezávislý od akýchkoľvek iných štátov.

6. Demilitarizácia európy

Demilitarizácia Európy je dlhodobý proces, na ktorý určite nestačí len jedno volebné obdobie. Bolo by preto naivné ba nedôstojné zo strany Slovenský PATRIOT, sľúbiť, že v prípade pokiaľ získame hlasy pre účasť v NRSR alebo Europarlamente zabezpečíme, resp. dosiahneme, že Európa bude bez cudzích zbraní.

7. Boj proti všetkým formám extrémizmu

Slovensko sa v minulosti na veľmi krátke obdobie, a to hlavne pod vplyvom a nátlakom našich súčasných západných priateľov, stalo štátom s prvkami fašizmu a antisemitizmu. Drvivá časť slovenského národa sa s tým nestotožnila.

8. Úcta k rodnému jazyku

Kultúru, štátnosť, príslušnosť k štátu charakterizuje jeho jazyk, jazyková kultúra, história, suverenita, hrdosť k vlasti, vlastnému jazyku je v konečnom dôsledku aj cesta k ekonomickej prosperite Slovenska.

9. Posilňovať a chrániť tradičné kultúrne hodnoty

V zmysle preambuly Ústavy Slovenskej republiky sme povinní pamätať na politické a kultúrne dedičstvo svojích predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť.

10. Rešpektovať prirodzené právo dieťaťa na otca a matku.

Aj dieťa však ako človek, ktorý ešte nie je právne spôsobilý rozhodovať o svojej budúcnosti má práva, ktoré mu je právny poriadok štátu povinný zabezpečiť. Je primárnym právom dieťaťa je právo na otca a matku. Toto právo mu nikto nemôže odňať.

10. Rešpektovať prirodzené právo dieťaťa na otca a matku.

Aj dieťa však ako človek, ktorý ešte nie je právne spôsobilý rozhodovať o svojej budúcnosti má práva, ktoré mu je právny poriadok štátu povinný zabezpečiť. Je primárnym právom dieťaťa je právo na otca a matku. Toto právo mu nikto nemôže odňať.

1. Zmena volebného systému z pomerného na väčšinový pri voľbách do NR SR a Európskeho parlamentu

Zmena volebného systému z pomerného na väčšinový je základným predpokladom toho, aby sa moc v štáte a rozhodovanie o veciach verejných dostalo do rúk občanov. Je základným predpokladom toho, aby politické strany a často len ich predstavitelia, za pomoci spriaznených medií a často aj oligarchie, nerozhodovali o osude a fungovaní štátu. Pri existencii jedného volebného obvodu tak, ako je tomu doposiaľ a čo je ojedinelý jav v Európe a vo svete, o politickom smerovaní, o veciach verejných, rozhodujú v podstate predsedovia politických strán. A účasť občana je len jednoducho pre to, aby dal hlas politickej strane. Politická strana rozhodne, kto bude na kandidátke, kto bude v parlamente, jednoducho, kto bude vládnuť.
V prípade zmeny volebného systému z jedno-obvodového na viacero-obvodový, nastane situácia, že občania v regiónoch rozhodnú, kto bude daný región zastupovať, politické strany to budú musieť akceptovať a budú sa musieť snažiť týchto volených zástupcov presvedčiť o správnosti svojho programu a len z týchto zástupcov je možné vytvoriť koalíciu, opozíciu, ale aj vládu.
Zmysel tejto zmeny je, zjednodušene povedané, v tom, že občania v jednotlivých regiónoch, obvodoch najlepšie poznajú problémy svojho obvodu a regiónu a najlepšie poznajú osobnosti, ktoré by záujmy tohto regiónu dokázali v presadzovať v parlamente, prípadne vo vláde.
Ide o zjednodušené predstavenie zmeny volebného systému z pomerného na väčšinový, kde odborné dopracovanie a vysvetlenie vyžaduje značný priestor.
Strana Slovenský PATRIOT má odborne spracovanú koncepciu zmeny a ak bude vo voľbách úspešná, zaväzuje sa dosiahnuť takúto zmenu.
Len zmenou volebného systému je možno potom zrealizovať a dosiahnuť ciele aj v ostatných oblastiach spoločenského života a to či už v oblasti nevyhnutného riešenia ekológie, digitalizácie, sociálnej spravodlivosti a ekonomickej prosperity, ako aj ďalších oblastiach, popísaných v ostatných bodoch nášho programu.
Jednoducho, bez zmeny volebného systému to nepôjde, a pokiaľ áno, tak len v doposiaľ vychodených koľajach vlády politických strán, spriaznených médií, blízkych oligarchov, prípade blízkych priateľov – tzv. našich ľudí.

2. Ekologicky čisté a zelené Slovensko

Nevyhneme sa stratégii Európy a sveta byt približne do roku 2050 klimaticky neutrálnym kontinentom na svete. Toto je neodškriepiteľná skutočnost, bez ohľadu na to kto má aký názor a je nutné, aby aj Slovensko bolo v tomto smere pripravené. Slovensko musí byť pripravené predovšetkým využívať svoje zdroje, využívať energiu bez fosílných palív, využívať energiu z obnoviteľných zdrojov, t.j. voda, slnko a vietor. Je široko diskutovateľným problémom o možnosti využitia jadrovej energie. Čista voda, vzduch, polia a lesy sú život. Opak znamená pomalé a bolestné umieranie. Je však nutné vyvarovať sa aj akémukoľvek extrému. V politike nie je prospešný ani ľavicový, ani pravicový extrémizmus. Pri budovaní ekologického a čistého Slovenska tiež nie je na mieste ekologický extrémizmus. Strana Slovenský PATRIOT bude dbať prísne na možné sociálne dopady pri budovaní ekologicky čistého Slovenska na možný zánik doterajších klasických profesií a potrebný vznik nových profesií tak aby to malo čo najmenší dopad na životnú úroveň a sociálne postavenie občanov.

Prírodné bohatstvo, nerastné suroviny, liečivé zdroje prírody, vodné toky a jaskyne, sú vo vlastníctve Slovenskej Republiky. Slovensko si musí chrániť a trvale-udržateľným spôsobom zveľaďovať toto bohatstvo ako dedičstvo v prospech nasledujúcich generácií. Toto naše prírodné bohatstvo musí byť chránené ako bohatstvo strategické, majúce vplyv na nasledujúci opätovný rozvoj poľnohospodárstva, lesníctva, zdravých potravín a zastrešenie tými akreditovanými inštitúciami, ktoré v tejto oblasti pôsobia dlhodobo, samozrejme za výdatnej pomoci neziskových organizácií a iných združení a nie naopak. Našou prvoradou úlohou je zamerať sa na všetky dlhodobé environmentálne záťaže, ktoré sme zdedili, pretože stavať zelené Slovensko musíme jedine na čistých základoch.
Jednotlivé konkrétne riešenia zverejníme v nami navrhovanej koncepcii spoločného rozvoja stratégie budovania Zeleného Slovenska v rámci smerovania enviro-politiky EU.

3. Slovensko pripravené na digitálny vek

Digitalizácia je nevyhnutnou podmienkou prosperity Slovenska v akejkoľvek oblasti – v daňovom systéme, lesníctve, službách, v možnosti odbúrania byrokracie v prospech občanov – jednoducho v uľahčení spôsobu života občanov či už v súkromnej sfére, podnikaní a vo verejnej správe.
Digitálne zručnosti a digitálnu komunikáciu by mal zvládnuť každý občan Slovenskej republiky.
Občan ktorý nie je spôsobilý už z akýchkoľvek dôvodov nadobudnúť digitálnu zručnosť, nie zo svojej viny, musí mu byť poskytnutá bezplatná pomoc zo strany štátu aby digitálne služby mohol využívať.
Preto je potrebné venovať pozornosť občanom v dôchodkovom veku, ľudí žijúcich v marginalizovaných častiach Slovenska, jednoducho vo všetkých oblastiach spoločenského života občana a preto investovať finančné prostriedky do jeho vzdelávania. Digitalizácia a umelá inteligencia však musí slúžiť človeku a nie naopak.

4. Sociálna spravodlivosť a ekonomická prosperita – ľudská práca
nie je tovar

Zvyšovanie životnej úrovne občanov musí brať do úvahy najmä to, aby sa príjmy štátu spravodlivo prerozdelili aj pre tých, ktorí nie sú schopní z rôznych dôvodov zúčastniť sa pracovného procesu. Ide predovšetkým o občanov v dôchodkovom veku, občanov so zníženou práceschopnosťou, ktorí v súčasnosti nedosahujú dôstojnú životnú úroveň. Princíp solidarity úspešných a bohatých, s tými ktorí v takomto postavení nie sú, musí byť prioritou pre sociálne-spravodlivé  Slovensko.
Prijatie zámeru a snahy obmedziť hospodársky vývoj Slovenska len na strojárenskú výrobu, napr. automobilový priemysel, bola nedomysleným krokom predchádzajúcich vlád a do budúcnosti to môže mať zlý hospodársky dopad na život na Slovensku. Sú nám známe plány zelenej obnovy Európy, dekarbonizácie do r. 2025 a do r. 2050, čo by v podstate znamenalo zánik odvetví priemyslu, spočívajúci na fosílnych palivách, vrátane výroby energie a podobne. Bude to znamenať aj stratu pracovných miest pôvodného charakteru a preto je potrebné viac ako s ideológiou a bitím sa do pŕs „som Slovák a nikto viac!“ zaoberať sa s týmto problémom, predovšetkým odvetviami s pridanou hodnotou, t. j. vedou, výskumom a podobne. Digitalizácia, umelá inteligencia, nanotechnológie, vodíkové technológie, obnova poľnohospodárstva, strojárstva a remeselníctva a ďalšie, musia byť v popredí záujmu budúcej politiky štátu, pretože hrdé Slovensko môže byť hrdé, len keď je moderné a vyspelé. Inak môže byť hrdé len vykrikovaním na uliciach, prípadne v médiách, čo absolútne budúci problém nerieši. Strana Slovenský PATRIOT má v hlavných bodoch programu uvedené ekologické čisté a zelené Slovensko, digitalizácia a SOCIÁLNA SPRAVODLIVOSŤ A EKONOMICKÁ PROSPERITA – ĽUDSKÁ PRÁCA NIE JE TOVAR. Pokiaľ sa týka poľnohospodárstva, malé a stredné podniky tvoria 70% hrubého domáceho produktu EÚ. Podpora malého a stredného podnikania, predovšetkým v poľnohospodárstve, čo bolo v poslednom čase zanedbávané a je zanedbané, je cestou nielen k potravinovej sebestačnosti ale aj cestou zamestnanosti aj nekvalifikovaných pracovných síl z marginalizovaných skupín. Bez auta, bicykla, vyžijete, resp. nepotrebujete ho každý deň. Jedlo však človek potrebuje denne. Denne si kupuje výrobky a denne zabezpečuje prácu malým a stredným podnikom. Preto sa dá konštatovať, že štáty západnej Európy majú záujem na podpore poľnohospodárstva u seba doma a menší záujem na podpore poľnohospodárstva vo východných krajinách, z logického dôvodu. Nechcú konkurenciu.

5. Suverénne postavenie Slovenska v európskom spoločenstve suverénnych národných štátov

Sme členom Európskej únie, teda členom Európskeho spoločenstva národných štátov. Žiaden národný štát, nech by bol kdekoľvek, nemôže dostiahnút takú úroveň ekonomického rozvoja aby mohol konštatovať, že je absolútne nezávislý od akýchkoľvek iných štátov. Ekonomická závislosť štátov navzájom nemôže však znamenať diktát jedného štátu voči druhému a už vôbec nie diktát akejsi centrálnej moci vo vzťahu k spoločenstvu národných štátov. Cieľom strany Slovenský PATRIOT je dosiahnúť reformu Európskej únie tak, aby táto bola spoločenstvom suverénných národných štátov vzájomne ekonomicky spolupracujúcich bez akýchkoľvek ideologických zásahov zo strany centrálnej moci Bruselu. Nie sme protieurópsky, nie sme euroskeptici, sme eurorealisti. Opak znamená byť protieurópsky, opak znamená nespokojnosť národných štátov, zbytočné problémy, ekonomicky nerovnomerný vývoj a večnú snahu národných štátov vymaniť sa centrálnemu diktátu čo ekonomickému postaveniu slovenska v Európe, vo svete absolútne neprospieva. Sme za Európu, ktorá nie je rozdelená na východ a západ, sme za Európu, ktorá je za riešenie prípadných problémov dialógom, bez rozmiestňovania raketových základní. Bez nenávisti Európskych štátov navzájom pretože delenie Európy navzájom na východ a západ patrí do minulého storočia.

6. Demilitarizácia Európy – dialóg a mierová spolupráca v Európe a vo svete

Demilitarizácia Európy je dlhodobý proces, na ktorý určite nestačí len jedno volebné obdobie. Bolo by preto naivné ba nedôstojné zo strany Slovenský PATRIOT, sľúbiť, že v prípade pokiaľ získame hlasy pre účasť v NRSR alebo Europarlamente zabezpečíme, resp. dosiahneme, že Európa bude bez cudzích zbraní.
Je potrebné vychádzať zo základnej premisy.  Okrem niekoľkých pomätencov, niet vo svete človeka, matky či otca, ktorý by nechcel žiť v mieri. Niet na svete zdravo uvažujúci človek, ktorý by nevedel využiť finančné prostriedky lepšie ako na výrobu zbraní, ktoré sú same o sebe určené na zabíjanie človeka človekom, pritom je to jedno či sa budeme tváriť, že ich vyrábame na obranu alebo na útok, vždy sú určené svojím charakterom na zabíjanie človekom.
Základom pre spolužitie v mieri je ekonomická spolupráca a vzájomný dialóg bez hrozieb zbraní. Kde sa obchoduje tam sa nebojuje. Jednoducho budujme si obchodné vzťahy, namiesto raketových základní.

7. Boj proti všetkým formám extrémizmu a hnutiam smerujúcim
k potláčaniu základných ľudských práv a slobôd

Slovensko sa v minulosti na veľmi krátke obdobie, a to hlavne pod vplyvom a nátlakom našich súčasných západných priateľov, stalo štátom s prvkami fašizmu a antisemitizmu. Drvivá časť slovenského národa sa s tým nestotožnila. Svoju vôľu nebyť v područí fašistických a nacistických štátov prejavila v Slovenskom Národnom Povstaní kde sme takúto extrémistickú ideológiu odmietli. Nie sme štátom extrémistov, xenofóbov ani rasistov, jednoducho ako slovanský národ to nemáme v krvi. O tom svedčí aj fakt, že sme na poprednom mieste (vzhľadom na počet obyvateľov) honosiaci sa vyznamenaním „spravodlivý medzi národmi“ pri záchrane našich židovských spoluobčanov. Tieto naše tradície civilizovaného národa majúceho prirodzený rešpekt pre ľudské práva a slobody kohokoľvek, musíme jednoznačne chrániť.

8. Úcta k rodnému jazyku Slovákov a jazyku národnostných menšín a etnických
skupín žijúcich na území Slovenska

Kultúru, štátnosť, príslušnosť k štátu charakterizuje jeho jazyk, jazyková kultúra, história, suverenita, hrdosť k vlasti, vlastnému jazyku je v konečnom dôsledku aj cesta k ekonomickej prosperite Slovenska. K tomu, aby aj iné národnosti mohli byť spokojné so životom na našom území, aby mali k nášmu štátu vzťah a boli tiež patriotmi Slovenska je nutné chrániť aj ich jazyk a kultúru.

9. Posilňovať a chrániť tradičné kultúrne hodnoty Slovenska a pamäť národa

V zmysle preambuly Ústavy Slovenskej republiky sme povinní pamätať na politické a kultúrne dedičstvo svojích predkov a na stáročné skúsenosti zo zápasov o národné bytie a vlastnú štátnosť, v zmysle cyrilo-metodického dedičstva a historického odkazu Veľkej Moravy vychádzajúc z verejného práva národov na sebaurčenie spoločne s príslušníkmi národnostných menšín a etnických skupín žijúcich na území Slovenskej republiky.
Toto znenie preambuly Ústavy Slovenskej republiky budeme chrániť ako základ života spoločnosti, základ života štátu.

10. Rešpektovať prirodzené právo dieťaťa na otca a matku

Všetci občania Slovenskej republiky majú právo na život, majú právo žiť a spolunažívať s každým iným človekom, s ktorým sa cítia v spolužití komfortne. Aj dieťa však ako človek, ktorý ešte nie je právne spôsobilý rozhodovať o svojej budúcnosti má práva, ktoré mu je právny poriadok štátu povinný zabezpečiť. Primárnym právom dieťaťa je právo na otca a matku. Toto právo mu nikto nemôže odňať. Štát môže zakročiť len v prípade, že rodič nemôže, nie je schopný alebo nechce toto právo rešpektovať. Za takejto situácie je štát povinný opätovne nahradiť rodičov – nahradiť otca a matku spôsobom, aby nebol narušený mravný vývoj dieťaťa žijúceho v spoločenstve otca a matky.
V zmysle Čl. 41 od. 1 Ústavy Manželstvo je jedinečný zväzok medzi mužom a ženou. Slovenská republika manželstvo všestranne chráni a napomáha jeho dobru. Manželstvo, rodičovstvo a rodina sú pod ochranou zákona. Zaručuje sa osobitná ochrana detí a mladistvých.

Strana Slovenský PATRIOT bude vždy chrániť Ústavu a ústavné právo Slovenskej republiky.

Translate »