Sme stranou všetkých ľudí, ktorých očakávania dodnes nesplnili etablované strany Slovenska, či už parlamentné, alebo mimoparlamentné.

Členom strany môže byť každý občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorý dosiahol vek 18 rokov a má spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu.

Sme stranou všetkých ľudí, ktorých očakávania dodnes nesplnili etablované strany Slovenska, či už parlamentné, alebo mimoparlamentné strany, ktorých očakávania nesplnili politici pôsobiaci na politickej scéne desaťročia, ktorí nedokázali založiť stranu z vôle občanov, ale tzv. kúpením si politických strán a svoju činnosť opierajú o doterajších alebo minulých politikov, čo naša strana absolútne vylučuje. Strana slovenských patriotov vznikla z vôle viac ako desaťtisíc občanov SR, vznikla bez podpory médií, starých politikov a finančných skupín. Vstúpte do našej strany. Bude to aj Vaša strana. Nemôžeme Vám sľúbiť žiadne výhody, žiaden finančný profit. Môžeme Vám len sľúbiť čestné oslovenie – slovenský Patriot a žiadať Vašu podporu a spoluprácu v prospech nášho Slovenska.

Žiadosť musí obsahovať zákonom stanovené náležitosti. Členstvo v inej politickej strane alebo politickom hnutí vylučuje členstvo v strane Slovenský PATRIOT.

Prihláška za člena politickej strany

Meno*
Priezvisko*
Dátum narodenia*
Ulica (adresa trvalého pobytu)*
PSČ*
Mesto*
Občianstvo*
E-mail*
Telefónne číslo*
Zamestnanie
Popíšte prosím dôvody a vnútornú motiváciu pre vstup do politickej strany Slovenský PATRIOT:*
Vykonávali ste, alebo vykonávate verejnú funkciu alebo funkciu v organizácii zriadenej zákonom, štátom alebo samosprávnym celkom (obec, VÚC), resp. s účasťou štátu alebo samosprávneho celku?*
Súhlas na spracovanie osobných údajov: tu nájdete Informácie o spracovaní a ochrane osobných údajov*
Translate »